OBVOZNICA ŠKOFLJICA

Škofljica, 5.9.2007
Sestanka so se udeležili tudi nekateri poslanci Državnega zbora Republike Slovenije ter župani občin, ki so vezane na 3a razvojno os do meje s Hrvaško in posredno tudi na predvideno obvoznico Škofljice in Lavrice. Bili so zelo kritični do dela ministrstev in drugih vladnih organizacij, saj so prometne razmere nevzdržne, stanje pa se iz leta v leto poslabšuje.
Razlog za sklic sestanka je pomanjkanje informacij s strani Ministrstva za okolje in prostor, v zvezi z izdelavo državnega lokacijskega načrta za obvoznico Škofljica. Ob predstavitvi dveh izbranih variant trase preko Barja, za kateri je bilo izdelano okoljsko poročilo, se je izkazalo, da sta problematični zaradi Nature 2000 in zaradi poseganja v najboljša kmetijska zemljišča. Za MOP naj bi bila rešitev trasa izven območja Nature 2000, čim bliže naselju Lavrica in Škofljica, s čimer pa se naša občina ne more strinjati, saj bi tako imeli kar tri prometne koridorje na razmeroma ozkem območju (dve cesti in železnico), katerim bi bili dnevno izpostavljeni lokalni prebivalci, obenem pa taka rešitev onemogoča možnost nadaljnjega dolgoročnega razvoja naše Občine.
Varianta s preusmeritvijo prometa na obstoječo avtocesto Grosuplje - Ljubljana, ki je bila tudi že obravnavana, pa ni sprejemljiva za prometno ministrstvo, saj je avtocesta po njihovih študijah že zdaj preobremenjena.
Občina Škofljica si bo intenzivno prizadevala, da čim prej pridemo do rešitve, ki bo v razumnih časovnih rokih pripeljala do rešitve prometnih zagat, a ne na račun kvalitete bivanja naših prebivalcev in nadaljnjega razvoja naše Občine.
Prav tako bomo zahtevali od Vlade RS, da v vmesnem obdobju izvede ukrepe, ki bodo vsaj delno omilili nevzdržne razmere, ki ob prometnih konicah vladajo na naših cestah. Eden od teh ukrepov je izgradnja polnega priključka na AC Grosuplje – Ljubljana pred naseljem Šmarje – Sap.
Arhiv novic