Obvestilo o vračilu vlaganj v JTO

Škofljica, 26.11.2007

VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

Leta 2002 je bil sprejet  Zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Ur. l. RS št. 58/02). Na njegovi osnovi je Občina Škofljica v istem letu sprejela Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občina Škofljica (Ur. l. RS št. 99/02), s katerim so bili natančneje določeni upravičenci do vračila vlaganj v JTO, način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanja teh deležev.

Župan je na gornji osnovi imenoval s sklepom posebno Komisijo za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v JTO. Z njeno pomočjo smo pripravili seznam upravičencev, ki je bil povzet po podatkih iz Krajevnih skupnosti, pridobljene pa so bile tudi vse sklenjene pogodbe oz. Sporazumi  in aneksi za financiranje izgradnje telefonskih kapacitet za območje vseh štirih tedanjih KS.

Po nekajkratnih dopolnitvah in spremembah Zakona o vračilu vlaganj v JTO in objavljenem Pravilniku o podatkih za ugotavljanje višine vračila v JTO (Ur. l. RS št. 36/04), je državna Komisija končno objavila Javni poziv za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v JTO (Ur. l. RS št. 10-11/04). Občina Škofljica je ob objavi Javnega poziva, že imela pripravljen Zahtevek za vračilo vlaganj v JTO, ki smo ga takoj poslali na Državno pravobranilstvo. Zahtevek smo nadalje nekajkrat dopolnili, med drugim tudi z natančnim izračunom in preračunom v DEM po objavljenem Pravilniku.

Občina Škofljica je v aprilu 2004 pozvala občane z  Javnim pozivom za predložitev dokumentov o vlaganjih v JTO na območju Občine Škofljica, da podajo zahtevke za vračilo. Zahtevke smo zbirali do 18.06.2004, naknadno pa je bil rok podaljšan do 07.12.2004. Kot je že bilo povedano v drugem odstavku, je bil na podlagi vseh teh dokumentov sestavljen seznam upravičencev.

Po številnih spremembah zakona, podaljševanju rokov za vlaganje zahtevkov in priprave predlogov sklenitve pisnih poravnav, bi moralo Državno pravobranilstvo že zdavnaj pripraviti oz. predlagati poravnavo za vračilo vlaganj v JTO za naše območje. Občina Škofljica  je večkrat telefonsko in pisno urgirala, vendar smo prejeli prvi pisni predlog šele 23. julija 2007. Po natančnejšem pregledu predlogov in posvetu s člani komisije za vračilo vlaganj, za posamezno KS, je bilo ugotovljeno, da ponujena poravnava za KS Škofljica ne ustreza (je premajhna) oz. se ne ujema z našimi izračuni, zato smo poslali pripombe in zahtevali pojasnila. V nadaljevanju se je to zgodilo še dvakrat, zahtevali pa smo tudi sestanek, na katerem smo še dodatno pojasnili naša stališča in zahteve.

Po vseh pojasnjenih in usklajenih točkah, smo 29. oktobra 2007 končno prejeli podpisane PORAVNAVE za vračilo vlaganj v JTO iz Državnega pravobranilstva. Na podlagi le teh, smo 20. novembra prejeli sredstva za vračilo vlaganj na občinski račun. Z vračilom sredstev končnim upravičencem, bo občina predvidoma pričela v roku 30 dni od prejema sredstev.

Na koncu zgodbe o vračilu vlaganj (ki sicer še ni čisto dokončana za občane), bi se za ves vloženi čas, trud in delo, želel zahvaliti celotni komisiji za vračilo vlaganj v JTO, posebej pa še g. Rus Jožetu in g. Ogrinc Janezu za območje bivše KS Škofljica.


Stane Bozja

Arhiv novic