Pogoji za plakatiranje v času referendumske kampanje

Škofljica, 28.5.2008

Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 41/07) ter 24., 25. in 26. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občino Škofljica (Ur.l. RS 84/07)

P O G O J E
za plakatiranje v času referendumske kampanje

I.

Občina Škofljica določa za čas referendumske kampanje v zvezi z Odlokom o razpisu posvetovalnega referenduma o območjih  in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu  Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 50/2008) naslednja brezplačna plakatna mesta, na katerih ima posamezen organizator referendumske kampanje možnost informiranja volivcev v občini o referendumskem vprašanju:

1. na občinskih panojih, ki so nameščeni:

– pred prostori KS Lavrica,

– na parc. št. 666/1, k.o. Lanišče na Škofljici,

– na parc. št. 1785/1 na Pijavi Gorici,

– pred gasilskim domom v Želimljem,

2.  na kozolčkih po posameznih naseljih na območju Občine Škofljica.


Zaradi načela enakopravnosti organizatorjev referendumske kampanje, smejo imeti vsi plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih mestih iz tč. I, format 50 cm x 70 cm.


II.

Za nameščanje objektov za plakatiranje na krajih in objektih v lastnini oziroma na krajih, nad katerimi ima kdo trajno pravico uporabe, mora organizator pridobiti soglasje lastnika oziroma imetnika trajne pravice uporabe.

Za nameščanje objektov za plakatiranje na javnih krajih, na javnih objektih oziroma na drugih zemljiščih v lasti Občine Škofljica, si mora organizator pridobiti soglasje občine.

III.

Na drugih lokacijah, izven plakatnih mest,  navedenih v tč. I, lahko postavijo organizatorji priložnostne panoje le v dogovoru in s soglasjem lastnika oziroma upravljavca.

IV.

Plakatiranje na privatnih objektih in v javnih lokalih se lahko izvaja le v soglasju z lastnikom.


V.

28.5.2008
Organizatorji referendumske  kampanje so dolžni v roku 15 dni po referendumu odstraniti vse svoje plakate in panoje s plakatnih mest. V nasprotnem primeru  jih bo odstranil upravljavec na njihove stroške.


VI.

Organizatorji referendumske kampanje so dolžni  najkasneje do petka, 6. 6. 2008 do 12.00 ure  sporočiti namero za sodelovanje v referendumski kampanji za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana.

Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev referendumske kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v petek, 6. 6. 2008 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, na naslovu Šmarska cesta 3, Škofljica.

VII.

Ti pogoji pričnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh Občine Škofljica www.skofjica.si, objavijo pa se tudi  na krajevno običajen način.


Številka: 040-03/2008
Datum:  28. 5. 2008

       Boštjan Rigler, univ. dipl. inž. grad.
                           Ž U P A N

 

Arhiv novic