Pomoč družini na domu

Škofljica, 6.6.2007

V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). Na območju naše občine povpraševanje po pomoči družini na domu zelo narašča. Na podlagi sklenjene pogodbe izvaja omenjeno storitev Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, sredstva pa zagotavlja občina. V proračunu za leto 2007 smo zagotovili dodatna sredstva in tako s 1.5.2007 na območju naše občine izvajata storitev pomoč družini na domu dve negovalki.
Postopek za uveljavljanje storitve se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in se vloži na Centru za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

                                                                                                  Občinska uprava                                                                                     
                                                                                                  Zdenka Repovž, višja svetovalka

 

Arhiv novic