Lokacijska informacija po novem zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Škofljica, 6.6.2007

Z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l.RS št. 33/2007), ki velja od 28.4.2007, lokacijska informacija za gradnjo objektov ni več obvezna priloga dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, prav tako pa tudi ni obvezna pri postavitvi enostavnega objekta. Do uveljavitve novega Zakona o graditvi objektov, ki je v pripravi, se enostavne objekte postavlja v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči - Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 (v nadaljevanju Pravilnik). Na željo stranke pa lahko občina izda tudi lokacijsko informacijo, ki je zgolj informativne narave. Za skladnost posega s Pravilnikom in prostorskimi akti odgovarja investitor.
Za promet z nepremičninami pa ZPNačrt ukinja lokacijsko informacijo in predpisuje Potrdilo o namenski rabi zemljišča (v nadaljevanju Potrdilo), ki ga občina izda kot potrdilo iz uradne evidence in je obvezna sestavina postopka prometa z nepremičninami. Kopija kartografskega dela prostorskega akta je sestavni del Potrdila.

 

Zapisala:
Darja Draksler

 

Arhiv novic