POGOJI za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum - Zakon o malem delu

Škofljica, 11.3.2011

Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 41/07 in 105/08 – odločba US) ter 24., 25. in 26. člena Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Škofljica (Ur.l. RS 84/07) 

P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za referendum – Zakon o malem delu

I.

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.

II.

Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov, sami kandidati in drugi organizatorji volilne kampanje.

III.

Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na izrecno za to namenjenih prostorih, samo s soglasjem lastnika naprave.
Prelepljanje in uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.

IV.

Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volivcev, se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
-  na kozolčkih po posameznih naseljih na območju Občine Škofljica.

Zaradi načela enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, smejo imeti vsi plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih mestih, format 50 cm x 70 cm.


V.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni Občini Škofljica, najkasneje do srede, 16. 3. 2011 do 12. ure, v sprejemni pisarni, na naslovu Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,  pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za referendum o Zakonu o malem delu.
S prijavo organizator volilne kampanje pridobi pravico do brezplačnih plakatnih mest na kozolčkih, ravnati pa mora skladno z Odlokom o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Škofljica.

VI.

Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s temi pogoji.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate in ves ostali propagandni material s plakatnih mest. V nasprotnem primeru  jih bo odstranil upravljavec na njihove stroške.

VII.

Ti pogoji se objavijo  na spletnih straneh Občine Škofljica www.skofjica.si.

 

Datum: 10. 3. 2011
Številka: 040- 02/2011

Arhiv novic