NOV VRTEC na LAVRICI BO! NOVA OSNOVNA ŠOLA na LAVRICI v PRIORITETI!

Škofljica, 16.5.2011

Spoštovane Občanke in Občani,

V Občini Škofljica se je od njenega nastanka v letu 1995, do danes število občanov povečalo za več kot trikrat. To je za občino sicer vzpodbuden podatek, ki pa ji hkrati nalaga tudi številne obveznosti. Največje so prav gotovo na področju družbenih dejavnosti, kot sta zagotavljanje predšolskega varstva in vzgoje ter osnovnošolskega izobraževanja. Tudi zato v ta dva projekta vlagamo največ energije.

vrtec-lavrica.jpg

Za izgradnjo novega osem oddelčnega vrtca na Lavrici je občina svoje formalne obveznosti v celoti izpolnila s tem, ko je v letošnjem proračunu zagotovila finančna sredstva, izvedla javni razpis za projektiranje in gradnjo vrtca ter z izbranim ponudnikom - izvajalcem dne 22.02.2011 tudi sklenila ustrezno pogodbo. Po pogodbenih določilih je obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja (maj 2011) in izgradnje celotnega objekta (konec oktobra 2011) na strani izvajalca.
Res je, da večjih zapletov pri pridobivanju soglasij nismo pričakovali, tudi zato ker je občina praktično na sosednjem zemljišču, dne 17.09.2010 že pridobila gradbeno dovoljenje za novo šolo, katerega sestavni del je tudi pozitivno vodno soglasje Agencije RS za okolje. Ker pa »državni mlini« meljejo počasi, je izvajalec o zamudah pri izdajanju soglasij obvestil občino in jo prosil za pomoč. V sled tega je župan dne 14.03.2011 osebno pisal na Agencijo RS za okolje, da od 14.02.2011, ko jim je bila vročena vloga, še vedno čakamo njihovo soglasje oz. projektne pogoje. Po številnih urgencah smo pisni odgovor prejeli šele 05.05.2011. V odgovoru pa so (za razliko od soglasja na projekt za šolo, ki ni poplavno ogrožena) navedli, da je območje predvidene gradnje vrtca »potencialno« poplavno ogroženo. To pa v praksi pomeni izdelavo dodatne poplavne študije. Nerazumno dolgotrajni so tudi geodetski postopki in postopki vpisa lastništva nepremičnin ter služnosti v zemljiško knjigo. Občina je že zdavnaj sklenila ustrezne pogodbe, ki so bile vse overjene pri notarju in podala tudi ustrezne predloge za vpis/prepis v zemljiški knjigi.
Točnega datuma pričetka gradnje zato ne moremo napovedati.  Lahko zatrdimo le, da bomo še naprej delali vse kar je v naši moči, da se to čim prej zgodi, predvsem zaradi naših najmlajših in njihovih staršev, ki varstva še nimajo zagotovljenega. Ker pa je občina za predšolsko varstvo in vzgojo v letošnjem letu prejela izjemno veliko število vlog, intenzivno iščemo še druge oblike predšolskega varstva, kot na primer, razpis za podelitev koncesije, javno zasebno partnerstvo,...
Glede nujno potrebne izgradnje nove osnovne šole na Lavrici, za katero ima občina že pridobljeno gradbeno dovoljenje, intenzivno iščemo možnosti pocenitve, saj občina zaradi številnih drugih zakonskih obveznosti sama ne more zagotoviti več kot 7 mio EUR, kot je trenutni projektantski predračun. Tudi zato je občina kandidirala na razpis ministrstva za šolstvo in šport za pridobitev nepovratnih sredstev tako za nov vrtec, kakor tudi za novo osnovno šolo. Rezultate razpisa še čakamo. Hkrati pa prioritetno iščemo kakršnokoli rešitev za zagotovitev dodatnih šolskih prostorov.
Torej velja rek« da so najmlajši naše največje bogastvo, hkrati pa tudi največja skrb« tudi za našo občino.

Škofljica, šestnajsti maj 2011                                                                    Župan: Ivan Jordan  

Arhiv novic