Sofinanciranje projektov in aktivnosti na Ljubljanskem Barju

Škofljica , 1.8.2007

OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI V SKLADU Z 61. ČLENOM ZJN-2

Storitve

Arhitekturne, inženirske, gradbene, pravne, računovodske in druge strokovne storitve
Datum objave: 18.7.2007 15:36:29
Številka objave: JN459/2007

Celotno razpisno dokumentacijo dobite tukaj PDF 0,2MB 

Za ogled vloge potrebujete brezplačen pregledovalnik Adobe Acrobar Reader.ODDELEK I: NAROČNIK
 
I.1)   Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
 Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Kontakt: jelena hladnik, V roke: jelena hladnik, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 309 45 60. Faks 01 309 45 93. E-pošta jelena.hladnik@gov.si.
Internetni naslov(-i): http://www.mop.gov.si
 
I.2)   Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
 Ministrstvo ali kateri koli drugi državni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
 
 Okolje
 
 Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
II.1)   Opis
 
 
II.1.1)   Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
 Sofinanciranje projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja za leti 2007 in 2008 izvedenih s strani nepridobitnih interesnih skupin in združenj
 
II.1.2)   Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
 Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljansko barje
Šifra NUTS: SI00E.
 
II.1.3)   Kratek opis naročila ali nabave:
 Ministrstvo želi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti na območju Ljubljanskega barja spodbujati delovanje v smislu uveljavljanja načel in doseganja ciljev bodočega Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte in aktivnosti na Ljubljanskem barju, ki bodo pomenili:
- izvedbo ureditve/sanacije določene lokacije (npr. na področju doseganja zdravega okolja, interpretacije naravnih in kulturnih vrednot, uveljavljanja turističnih produktov, ureditve območij za določene rekreacijske dejavnosti – kolesarjenje, jahanje itd);
- aktivnosti, ki imajo za cilj ozaveščanje javnosti o pomenu varstva okolja/narave/kulture in trajnostnega razvoja na območju Ljubljanskega barja (organizacija izobraževanj, seminarji, okrogle mize, strokovna in delovna srečanja, pohodi, tabori, svetovanje, izvajanje okoljske vzgoje za različne ciljne skupine, raziskave na področju varstva okolja in skrb za razvoj informacijskih sistemov – priprava spletnih strani, ipd.);
- pripravo in tisk gradiv (zborniki, brošure, zgibanke, strokovna literatura, plakati, ipd.) v zvezi interpretacijo naravnih in kulturnih vrednot, uveljavljanjem turističnih produktov, ureditvijo območij za določene rekreacijske dejavnosti – kolesarjenje, jahanje itd. ter priprava elektronskih medijev (CD-ji, VHS kasete, ipd.);
 
II.1.4)   Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
 74000000, 90300000, 22000000
 
II.1.5)   Razdelitev na sklope:
 Ne.
 
II.1.6)   Variante so dopustne:
 ne.
 
II.2)   Trajanje naročila ali rok za zaključek:
 Zaključek 15.11.2008
 
II.3)   Objava je hkrati razpisna dokumentacija:
 Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
III.1)   Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
 
 
III.1.1)   Obvezni depoziti in jamstva
 
 
III.1.2)   Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
 Plačilo računa je trideseti dan po izpolnjenih obveznostih iz pogodbe ter po prejemu pravilno izstavljenega računa.
 
III.1.3)   Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
 pogodba
 
III.1.4)   Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila
 Ne.
 
III.2)   Pogoji za sodelovanje
 
 
III.2.1)   Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
 
 
III.2.2)   Poslovna in finančna sposobnost
 Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije:
- društva in zveze društev (Ur.l. RS, št., 61/06),
- ustanove (Ur.l. RS, št., št. 60/1995, 53/2005),
- zavodi (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij (skladno s 5. odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah;Ur.l. RS, št. 62/1994, 13/1998 Odl. US: U-I-301/96, 24/1999 Odl. US: U-I-367/96, 70/2000, 52/2001 Odl. US: U-I-372/98-10, 51/2002, 94/2002 Odl. US: U-I-223/00-22),
- študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov; Ur.l. RS, št. 38/1994),
- druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
 
III.2.3)   Tehnična sposobnost
 
 
III.2.4)   Pridržana naročila
 
 
III.3.1)   Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:
 da.
 

ODDELEK IV: MERILA
 
IV.1)   Merila za oddajo
 
 
IV.1.1)   Merila za oddajo
 Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Značaj vsebine. Pondeniranje: 30
2. Vsebinska skladnost. Pondeniranje: 10
3. Izvedljivost aktivnosti. Pondeniranje: 10
4. Razdelanost vsebin. Pondeniranje: 5
5. Finančna učinkovitost (realna izvedljivost) programov za leti 2007 in 2008. Pondeniranje: 20
6. Pridobivanje dela sredstev s strani lokalnih skupnosti in drugih javnih služb. Pondeniranje: 20
7. Reference. Pondeniranje: 5
 
IV.1.2)   Uporabljena bo elektronska dražba:
 Ne.
 
IV.1.3)   Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem:
 ne.
 
IV.1.4)   Naročnik bo sklenil okvirni sporazum:
 ne.
 
IV.1.5)   Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi
 ne.
 
IV.1.6)   a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah:
 ne
 
IV.1.7)   Naročnik bo v postopek vključil pogajanja:
 ne.
 
IV.2)   Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
 Datum: 7.9.2007
Čas: 14:00
 
IV.3.1)   Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
 SL
 
IV.3.2)   Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
 Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, določenega za sprejemanje ponudb)
 
IV.3.3)   Pogoji odpiranja ponudb:
 Datum: 11.9.2007
Čas: 10:00
Kraj: Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
 

ODDELEK V: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
V.1)   Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti
 Ne.
 
V.2)   Dodatne informacije
 
 
DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
18.7.2007

Arhiv novic