Objava pogojev za pridobitev plakatnih mest za volitve za predsednika republike

Datum: 10. 8. 2007
Šifra: 003-02/2007


Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS št. 41/07), 11.a člena Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občina Škofljica (Ur.l. RS 57/96, št. 30/02 in št. 48/02)


P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za volitve predsednika republike


I.

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.

II.

Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov, sami kandidati in drugi organizatorji volilne kampanje.

III.

Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na zgolj za to namenjenih prostorih, samo s soglasjem lastnika naprave. Izrecno ni dovoljeno plakatiranje na drevesih. Nameščajo se lahko samo s strani Občine Škofljica potrjeni plakati; vsi nepotrjeni se bodo odstranili na stroške organizatorja.
Prelepljanje in uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.

IV.

Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volilcev, se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:

I. Občinski panoji, v velikosti 1,5 x 2 m, ki so nameščeni:
pred prostori KS Lavrica
na zelenici pred občinsko stavbo na Škofljici
pred gasilskim domom na Pijavi Gorici
pred gasilskim domom v Želimljah.

II. Na kozolcih za oglaševanje po posameznih naseljih na območju Občine Škofljica

Zaradi načela enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, smejo imeti vsi plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih mestih, format 50 cm x 70 cm.

V.

Organizatorji volilne kampanje so dolžni občini Škofljica, najkasneje do srede 12. 9. 2007, do 12. ure, v sprejemni pisarni, na naslovu Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,  pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za volitve za predsednika republike.

Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni sobi Občine Škofljica, na naslovu Šmarska cesta 3, Škofljica, dne 14. septembra, ob 10. uri.

VI.

Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
Upravljalec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladnu s temi pogoji.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate in ves ostali propagandni material s plakatnih mest. V nasprotnem primeru  jih bo odstranil upravljalec na njihove stroške.

VII.

Ti pogoji pričnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh Občine Škofljica www.skofjica.si, objavijo pa se tudi v občinskem glasilu Glasnik in na krajevno običajen način.

 

 


        Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad. l.r.
         Ž U P A N

 

 

 


 

Arhiv novic