PRAVILNIK O DODELJEVANJU SOCIALNIH POMOČI V OBČINI ŠKOFLJICA

Upravičenci do denarne pomoči po tem pravilniku so osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom ne presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica. Denarna pomoč se lahko dodeli za: nakup šolskih potrebščin, regresirano prehrano, kritje drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca,…
Višina sredstev za denarne pomoči se določi v vsakoletnem veljavnem proračunu in se upravičencem v posameznem letu izplačuje do porabe le-teh.

Vloge za dodelitev denarne socialne pomoči se oddajo na pristojni center za socialno delo, ki odloča o upravičenosti in višini denarne pomoči z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema vloge.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, Tržaška cesta 40, Ljubljana, tel. št. 01/200-21-40.


Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Škofljica / objava v Uradnem listu št. 53, 13. 7. 2012

 Zavod za zaposlovanje RS je na svoji spletni strani dne 19. 7. 2012 objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2012«.

Namenjeno je (tržnim in netržnim) delodajalcem, ki bodo za najmanj 12 mesecev neprekinjeno zaposlili brezposelne osebe, ki so bile ob podpisu zaposlitvenega načrta prejemniki denarne socialne pomoči, o čemer jim je izdana odločba s strani pristojnega centra za socialno delo, ter izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:

- da so zadnjih 6 mesecev prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali
- da so starejše od 50 let ali
- da imajo dokončano I. ali II. raven izobrazbe oziroma usposobljenosti.
Subvencija znaša 4.500,00 EUR za zaposlitev osebe za obdobje najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Javno povabilo bo odprto do 15. 11. 2012 oz. do porabe razpoložljivih sredstev.

Podrobnejše informacije so dostopne na povezavi http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=492.

Občina Škofljica

Arhiv novic