JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠKOLJICA (OPN) IN OKOLJSKEGA POROČILA Z DODATKOM ZA VAROVANA OBMOČJA (OP)

Sklep o javni razgrnitvi 


Občina Škofljica je v letu 2008 pristopila k pripravi novega Občinskega prostorskega načrta. Pred pripravo osnutka je bilo potrebno izdelati strokovne podlage. Na podlagi razvojnih pobud Občine in občanov ter strokovnih podlag je bil izdelan osnutek. Ta osnutek je bil poslan nosilcem urejanja prostora v smernice. Skladno s smernicami in odločbo Ministrstva za okolje in prostor smo pripravili dopolnjen osnutek in okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja. Dopolnjen osnutek OPN in OP bomo javno razgrnili. V času javne razgrnitve bo možno podati pripombe na gradivo. Po koncu javne razgrnitve bomo pripombe pregledali in do njih zavzeli stališče. Stališča do pripomb mora obravnavati in potrditi Občinski svet Občine Škofljica. Nato bomo pripravili predlog OPN in ga poslali v obravnavo nosilcem urejanja prostora. Po prejetju pozitivnih mnenj bomo Občinskemu svetu predlagali sprejem Odloka o OPN.


Kraj in čas javne razgrnitve:


Javna razgrnitev OPN in OP bo trajala od 15. oktobra 2012 do 28. novembra 2012.

Ogled gradiva je možen v Kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v poslovnem času Občine Škofljica.

Grafični del gradiva je objavljen na spletnem portalu PISO
(http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx).
Če uporabljate PISO prvič in še nimate gesla za dostop, si ga pridobite z brezplačno registracijo. V seznamu izberete »ŠKOFLJICA« kliknete »vstopi v PISO javni« in potem na desni strani »registracijo« kjer vpišete potrebne podatke. Po uspešno zaključeni registraciji boste na vašo elektronsko pošto prejeli geslo s katerim lahko neomejeno dostopate do vsebin spletnega pregledovalnika.

Kraj in čas javnih obravnav:

Prva javna obravnava bo potekala v Kulturni dvorani Škofljica v ponedeljek 22. oktobra 2012 ob 17. uri za območje celotne občine.

Druga javna obravnava bo potekala v Kulturni dvorani Škofljica v sredo 14. novembra 2012 ob 17. uri in sicer ločeno po posameznih katastrskih občinah:

- k.o. Lanišče ob 17.00 uri,
- k.o. Rudnik in k.o. Karlovško predmestje ob 18.00 uri,
- k.o. Pijava Gorica, k.o. Drenik, k.o. Želimlje in k.o. Dobravica ob 19.00 uri
- k.o. Gradišče ob 20.00 uri.

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj:

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije. Pripombe in predloge se lahko poda:

- kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
- pisno na  obrazcu , ki ga posredujete na e-naslov obcina@obcina.skofljica.si ali po pošti na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
- ustno na javni obravnavi.

   OPN - vpogled na PISO portalu

Gradivo:

- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu obcine Škofljica
- Priloga 1: Specifikacija enot urejanja prostora
- Priloga 2: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Škofljica
- Okoljsko poročilo
- Presoja sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja za Občinski prostorski načrt Občine Škofljica    (dodatek k okoljskemu poročilu)
- Revizija dodatka k okoljskem poročilu za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN  Občine Škofljica na   varovana območja


 

Škofljica, 15.10.2012

Arhiv novic