STALIŠČA DO PRIPOMB PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA IN OKOLJSKEGA POROČILA OBČINE ŠKOFLJICA

Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13) je občina pripravila stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in okoljskega poročila Občine Škofljica.


PREGLED  PRIPOMB v pdf. obliki.  

 Sklepo ustreznosti Stališč do pripomb na javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila Občine Škofljica. 

Arhiv novic