JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o vzdrževanju nevzdrževanih objektov

 Na podlagi  6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – PB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/2009 Skl. US, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl. US) ter 7. in 30. člena statuta Občine Škofljice (Uradni list RS št. 1/10 in 101/10) in 7. člena Odloka Občine Škofljica o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list RS, št. 85/2011), župan Občine Škofljica podaja
 

JAVNO NAZNANILO

 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o vzdrževanju nevzdrževanih objektov

  
1.      člen

Javno se razgrne predlog Odloka o vzdrževanju nevzdrževanih objektov.

 
  2.      člen
 
Gradivo iz 1. člena bo od  23. 9. 2013 do 7. 10. 2013  javno razgrnjeno v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica in objavljeno na spletni strani Občine Škofljica: .

 
3.      člen
 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava  dne  2. 10. 2013 ob 16. uri v prostorih  Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

 
4.      člen

V okviru javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek Odloka o vzdrževanju nevzdrževanih objektov in sicer do vključno 7. 10. 2013, pisno, na mestu javne razgrnitve   v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, ali na elektronski naslov obcina@obcina.skofljica.si.

 
5.      člen

Na podlagi sprejetega Odloka  o vzdrževanju nevzdrževanih objektov bo možno za nevzdrževane objekte odrediti prisilno vzdrževanje po predpisih o graditvi objektov.

Morebitne izvršbe so vodi na podlagi določb Odloka Občine Škofljica o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del na njih (Uradni list RS, št. 85/2011) in Odloka o vzdrževanju nevzdrževanih objektov. 

 
6.      člen

Strokovna komisija za določitev nevzdrževanih objektov in vzdrževalnih del  bo proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve in do njih zavzela stališče, ter v roku tridesetih dni po javni razgrnitvi, z njimi seznanila javnost preko spletne strani občine.

Lastnike nevzdrževanih objektov, ki bodo v času javne razgrnitve podali  pripombe in predloge, občina pisno seznani s stališči komisije.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek na objavo teh podatkov in stališč, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
 
7.      člen

Po končani javni obravnavi komisija na podlagi stališč iz 1. odstavka  5. člena pripravi usklajen predlog odloka in ga posreduje v sprejem občinskemu svetu. Po sprejemu se odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 
8.      člen

To javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani občine. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.

 
Škofljica, 16. 9. 2013
Številka:  007-12/2013

Arhiv novic