VPRAŠANJE ODREDITVE POSEKA DREVES V GOZDU, KI OGROŽAJO LJUDI ALI OBJEKTE

ZGS nima pravne podlage za odreditev poseka dreves v gozdu, če bi bil razlog za posek 
zgolj dejstvo, da ta drevesa ogrožajo ljudi ali objekte (»nevarna drevesa«). Odreditev poseka 
nevarnih dreves je možna zgolj v primerih, če bi ta drevesa obenem zadostila kriterijem 
postopka po členu 17. oz. po čl. 29. Zakona o gozdovih (dalje: ZG). 
 
Ni nujno, da nevarna drevesa zadostijo kriterijem za »redno« sečnjo po čl. 17 ZG 
(gozdnogojitveni načrt, skupna izbira drevja za posek z lastnikom, ... ). Izdaja A odločbe po 
čl. 17 ZG je možna le, če lastnik nevarnega drevesa takšno drevo želi posekati in to ni v 
nasprotju z gozdnogojitvenim načrtom. 
 
Glede sanitarne sečnje po čl. 29 ZG pa ZG v 3. alineji 19. točke 3. člena določa, da je 
sanitarna sečnja okuženega, z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega 
drevja. Le v navedenih primerih je možno izdati C odločbo po čl. 29 ZG. 
Če niso podani pogoji za izdajo odločb po čl. 17 oz. 29 ZG, ZGS nima pravne podlage za 
izdajo odločbe za odreditev poseka nevarnih dreves. 
 
V kolikor nevarna drevesa ogrožajo železnico ali daljnovod ali rastejo v določenem pasu ob 
javni cesti, imajo pristojnost ukrepati organizacije, ki skrbijo za vzdrževanje teh 
infrastrukturnih objektov. 
 
V drugih primerih - največkrat gre za primere, ko oseba, ki ga drevesa ogrožajo, ne uspe 
prepričati lastnika dreves, da jih poseka - pa gre za zasebno (civilno) razmerje med obema 
lastnikoma. Oseba lahko začne sodni postopek zoper lastnika nevarnega drevesa zaradi 
ogrožanja njegove varnosti oz. varnosti njegGv:h objektov. Pravne: podlaga Z2 zahtevek, da 
se odstrani škod na nevarnost, je med drugim podana tudi v čl. 133 Obligacijskega zakonika. 
V nujnih primerih lahko sodišče z začasno odredbo o poseku dreves ukrepa razmeroma 
hitro, po vsebini pa razsodi pozneje. 
 
Če veje nevarnih dreves segajo v zračni prostor lastnika ogrožene parcele, pa je možno 
uporabiti tudi čl. 83/1 Stvarnopravnega zakonika, ki določa: "Lastnik nepremičnine ima 
pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove 
nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na 
njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine." Navedeno določilo pa se v skladu s 3. 
odst. istega člena ne uporablja v primerih, kadar je meja nepremičnin v gozdu. 
 
 
 Zavoda za gozdove Slovenije
 
 
Škofljica, 4.2.2014 
 
Arhiv novic