OBVESTILO LASTNIKOM GOZDOV – NUJNO

Občine smo prejele v sredo, 26. 2. 2014, spremenjeno  obvestilo s strani Uprave za zaščito in reševanje ter Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) glede popisa škode na gozdovih:

 

Lastnik gozda opravi priglasitev škode na Obrazcu 1, ki je priloga Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. list 67/2003 in naslednji). Lastnik izpolni vse podatke, razen podatkov o vrednosti parcele, njeni površini in deležu poškodovanosti. Še posebej pomemben je podatek o katastrski občini in številki parcele.  ZGS ne potrjuje obrazcev, obrazec podpiše le lastnik (oz. oškodovanec).

Oškodovanci oddajo IZPOLNJEN obrazec na Občini Škofljica (in ne na ZGS!). Rok za oddajo obrazcev je 10. marec 2014.

 

Podatki o vrednosti parcele (oz. gozda) in njeni površini bodo pridobljeni s strani GURS, podatki o poškodovanosti gozda po odsekih pa s strani ZGS.

 

Navodila za izpolnjevanje Obrazca 1:

Lastniki gozdov izpolnite obrazec 1 sami, brez potrditve ZGS. Pomembni podatki, ki morajo biti izpolnjeni, da je obrazec veljaven, so:

1.1. vrsta nesreče:   1100000 Žled

1.2. datum nastanka oz. odkritja: 02.02.2014

1.3. občina: Škofljica

1.4. – 1.7. podatki o oškodovancu – lastniku zemljišča

št. parcele (A), katastrska občina (B), kategorija zemljišča (C)

 

OBRAZEC 1 JE DOSTOPEN NA SPLETNI STRANI OBČINE ŠKOFLJICA: http://wwww.skofljica.si, lahko pa ga dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Škofljica.

 

Navodiloza ocenjevanje škode 

Obrazec 1 - Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči

 

 Posodobljeno, 3. 3. 2014

Arhiv novic