JAVNI POZIV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFLJICA ZA LETO 2014

V skladu s 7. členom Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 1/10 in št. 101/10) in 8. členom Odloka o priznanjih in nagradah Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 33/2011) objavljamo

 

 

J  A  V  N  I     R  A  Z  P  I  S

za podelitev priznanj Občine Škofljica za leto 2014

 

 

Občina Škofljica poziva občane, podjetja, društva,  politične stranke ter druge organizacije in skupnosti, da predlagajo kandidate za občinska priznanja, ki so dosegli uspehe na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, boljšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled, promocijo in razvoj Občine Škofljica in širše skupnosti.

 

Priznanja in nagrade Občine Škofljica so:

 

  • Častni občan Občine Škofljica,  se podeli posameznikom, občanom Občine Škofljica in drugim državljanom RS, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področjih gospodarstva, umetnosti, športa, kulture in na področju drugih človekovih ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno zaslužne za razvoj, ugled in promocijo širše skupnosti Občine Škofljica.

 

  • Grb Občine Škofljica se podeli za pomembno življenjsko delo ali velike uspehe oziroma dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled občine oziroma za pomembna življenjska dela. Grb se podeljuje fizičnim osebam.

 

  • Plaketa Občine Škofljica se podeli posameznikom, podjetjem in drugim pravnim osebam, ustanovam in zavodom, skupnostim, družbenim organizacijam, društvom in njihovim zvezam za njihovo izredno uspešno delo,  izjemne dosežke za občino in širšo skupnost. Plaketa Občine Škofljica se podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim. Lahko se podeljuje ob posameznih jubilejih in priložnostih, med drugim tudi uglednim gostom ali delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.  

 

 

Priznanja bodo podeljena na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku Občine Škofljica v mesecu septembru 2014.

 

Pobuda za podelitev mora vsebovati:

-          naziv oziroma ime ter sedež predlagatelja,

-          ime in priimek predlaganega prejemnika in osnovne osebne podatke,

-          vrsto zgoraj navedenega priznanja občine,

-     obrazložitev oziroma utemeljitev pobude,

-     pisno soglasje kandidata h kandidaturi,

-          dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

 

Svoje predloge za prejemnike občinskih priznanj pošljite na predpisanem obrazcu  po pošti, e-pošti ali dostavite osebno, najkasneje do 20. 5. 2014 do 15. ure, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: za komisijo KVIAZ, »občinska priznanja 2014«.

Obrazce in soglasja lahko dobite na spletni strani občine: http://www.skofljica.si ali v sprejemni pisarni Občine Škofljica.

 

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Škofljica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlogi, ki bodo prispeli po predpisanem roku, ali bodo slabo utemeljeni, ne bodo obravnavani.

 

 

                                                                                  

                                                                                                                     Občina Škofljica

                                                                                                                    Komisija KVIAZ  

 Priloga:

- obrazec

soglasje 

Datum:  18. 3. 2014        

 

Arhiv novic