33-odstotno znižanje cen praznjenja greznic

SVET

USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ,

POVEZANIH V JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.

 

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na svoji 19. redni seji, dne 5. junija 2014 sprejel naslednji

 

                                                 

S K L E P

 1.

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. soglaša, da se pri oblikovanju cene za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, spremeni postavka »donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe«, in sicer tako, da se namesto dosedanjega 5 % donosa pri oblikovanju cene upošteva 0 % donos, ter da se v strukturi cene za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, zaračunana cena storitve zniža za 30 % v breme rezultata družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2014, kar skupaj predstavlja 33,3 % znižanje cene storitve.


2.

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. soglaša, da se dodatna praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v obdobju treh let od 1. 4. 2014 ne zaračunavajo

 

3. 

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. soglaša, da se v primeru, da kljub znižanju cen za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, prihaja pri posameznih uporabnikih, ki so te storitve uporabljali že v obdobju pred 1. 4. 2014 do prevelikih odstopanj, vsak primer individualno obravnava.

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporablja se od 1. 6. 2014.

 

Spremembo cenika storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

 

 

Številka:  44 – SU/2014

Datum:        5. 6. 2014

                          Zoran JANKOVIĆ

                               Predsednik

   

Primerjava stare in nove cene  

Arhiv novic