SUBVENCIONIRANJE JAVNEGA PREVOZA OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMIObčinski svet Občine Škofljica je na 26. redni seji sprejel Pravilnik o subvencioniranju javnega prevoza osebam s posebnimi potrebami.

Upravičenci do brezplačnega zapisa terminske vozovnice s spremljevalcem na kartico Urbana zelene barve so:
 
- odrasla oseba, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Škofljica in ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje;
 
-  mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Škofljica ter ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnih ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziroma težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjenost otrok s posebnimi potrebami.

Upravičenec, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje mora vložiti vlogo za pridobitev pravice do brezplačne vozovnice skupaj z dokazili o upravičenosti do pridobitve brezplačne vozovnice.

Vlogo z dokazili je potrebno vložiti na naslov Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
 
 
 

Občinska uprava
 
Škofljica, 11.7.2014 


Arhiv novic