Nepovratne finančne spodbude Energetike Ljubljana v letu 2015

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

- ukrep 1: Vgradnja nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
- ukrep 2. Vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Sredstva javnega poziva
Sredstva za nepovratne finančne spodbude so izključno lastna sredstva Energetike Ljubljana, zato dodeljevanje sredstev ne predstavlja državne pomoči upravi- čencem. Višina sredstev znaša:
- za ukrep 1: 175.000,00 EUR,
- za ukrep 2: 75.000,00 EUR.

Upravičenci za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
- gospodinjstva. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor naložbe in:
- lastnik nepremičnine - stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, ki se uporablja za stanovanjske namene, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik),
- ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika,
- javni sektor,
- pravne osebe javnega prava,
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Več o razpisu:

http://www.energetika-lj.si/aktualno/nepovratne-financne-spodbude-energetike-ljubljana-v-letu-2015

Arhiv novic