JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«

JAVNI POZIV ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO
V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI »SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM«

Lokalna akcijska skupina (LAS) SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM , ki obsega območje občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica, vas vabi, da postanete njeni člani oziroma, da obnovite članstvo za novo programsko obdobje 2014-2020.
LAS predstavlja javno zasebno partnerstvo z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva in institucij na območju prej omenjenih občin in je neprofitna oblika sestavljena po načelu enakopravnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socialno-ekonomskih sektorjev in sicer:
- javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
- ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje z dopolnilno dejavnostjo i in druge ekonomske institucije) ter
- zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki prostovoljnih društev in drugi predstavniki formalnih in neformalnih oblik civilne družbe).
Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja.
Člani imajo:
- možnost aktivno sodelovati pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za Programsko obdobje 2014-2020, ki nastaja po principu »OD SPODAJ NAVZGOR«, kar pomeni, da vključuje predvsem potrebe lokalnega prebivalstva;
- pravico in dolžnost sodelovati na sejah Skupščine LAS, razpravljati in glasovati o aktivnostih LAS ter njegovih pravilih ter dajati predloge in izbrati vodilnega partnerja LAS;
- voliti in biti izvoljeni v organe LAS ( - Upravni odbor LAS, kot organ odločanja, - Nadzorni odbor LAS, kot organ nadzora delovanja LAS, - Ocenjevalno komisijo, ki skrbi za pošteno in transparentno ocenjevanje projektnih predlogov ter sodelovati v različnih komisijah oz. odborih, če jih članstvo LAS predlaga in sprejme;
- pravico do udeležbe na dejavnostih, ki jih organizira LAS in so večinoma brezplačne;
- možnost prijave projektnih predlogov ter njihovo izvajanje.

Povabilo velja tako za obstoječe člane iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane. Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.
Zaradi podpisa Partnerske pogodbe o delovanju LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« bo opredeljen prvi rok za oddajo pristopne izjave, in sicer do 18. avgusta 2015. Kljub vsemu je poziv za članstvo odprte narave in velja do zaključka programskega obdobja 2014 - 2020.
PODPISANO PRISTOPNO IZJAVO, ki jo lahko dobite na tej povezavi Pristopna izjava, posredujete na naslov: LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM, Šmartinska cesta 134 a, 1000 Ljubljana .

Vse dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite pri upravljalcu LAS, na telefonski številki 01- 544 5446 ali na mobilni številki 031 515 875 ali na e-naslovu: josip.pintar@ciza.si .

 

pristopna izjava 

Arhiv novic