Dolžnosti lastnikov zemljišč ob kategoriziranih cestah, v času zimskega vzdrževanja cest

Nekateri lastniki zemljišč ob javnih cestah jih vse pogosteje kršijo, zaradi nepoznavanja ali slabega poznavanja predpisov, spet drugi predvsem z namenom, da bi, kot običajno sami pravijo, na ta način zavarovali svojo lastnino ob cesti. Z mnogimi takšnimi prekrški se običajno srečujemo upravljalci cest, še posebej pa izvajalci rednega vzdrževanja javnih cest.
V praksi se tako vse pogosteje dogaja, da posamezni lastniki zemljišč ob cesti sneg s svojih dvorišč in dovoznih poti narinejo ob cesto ali celo na cesto (!) in pločnik, v upanju, da bo odloženi sneg zimska služba že odrinila drugam. To je tako ali tako njihova naloga in zato tudi plačujemo cestne dajatve, davke,....
Zakon pa pravi in veleva povsem drugače. V času sneženja je izvajalec zimske službe dolžan zagotoviti vsaj minimalno prevoznost cest, pri čemer se pluženje in prevoznost cest zagotavlja glede na prednostni vrstni red. Najprej se plužijo vse glavne ceste, sledijo jim regionalne ceste, nato so na vrsti lokalne ceste in zadnje kategorizirane javne poti. Sneg se vedno pluži od cest višje kategorije proti cestam nižje kategorije. Individualni priključki, dovozi na zasebna dvorišča ter pristopi do zemljišč in objektov se na javno cesto »priključujejo«, zato so v primerjavi z javno cesto v podrejenem položaju.
Tej ugotovitvi sledi tudi veljavna zakonodaja. Zakon o cestah ( Ur.l. RS št. 109/10, 48/12, 36/14, v nadaljevanju ZCes-1) v 5. členu določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, katera bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. V drugem odstavku tega člena je določeno, da je še zlasti prepovedano na cestišču javne ceste razsipati sipek material (torej tudi metati sneg nanjo ! ), razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato na cesto ali kako drugače onesnaževati ter puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne na cesto.
Za posameznika ki ravna v nasprotju s to zakonsko določbo, je zagrožena globa v znesku 1.000,00 EUR.
Dalje 19. člen ZCes-1 posebej ureja obveznosti lastnikov zemljišč ob javni cesti in sicer so lastniki zemljišč ob cesti dolžni na svojem zemljišču dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa so dolžni dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če snega ni možno odlagati v okviru cestnega sveta.
Lastnika zemljišča, ki ne dovoli ali ovira odlaganje snega iz ceste na svoje zemljišče se kaznuje z globo 500 evrov.
Lastniki zemljišč ob cesti, ki s svojih dvorišč in individualnih dovozov ali dostopov sneg odlagajo ali ga narinejo ob rob ceste, v prepričanju, da je zimska služba dolžna te kupe snega z roba cestišča očistiti, ter jih odpeljati drugam, ravnajo v nasprotju s 97. ter 98. členom ZCes-1.
V 97. členu ZCes-1 je določeno, da je ob občinski cesti tako imenovani varovalni pas, ki je namenjen varovanju ceste, varnosti udeležencev v prometu ter tudi nemotenemu izvajanju rednih in izrednih vzdrževalnih in drugih del. Širina varovalnega pasu ob cesti je odvisna od kategorije ceste in znaša najmanj 2 m ali več. Raba prostora v varovalnem pasu ceste je omejena, neglede na lastništvo zemljišča, na katerem se varovalni pas ceste nahaja, posegi v ta prostor pa so dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinske ceste, torej občine. Posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja upravljalca ceste odlaga sneg ali izvaja kakršnakoli druga dela, je lahko že zaradi tega, ker to počne brez soglasja upravljalca, kaznovan z globo 200 evrov.
Če pa je lastnik zemljišča ob cesti, kup snega nametal na priključku svoje dovozne poti do ceste, pa čeprav je to sneg, ki je bil na njegovo dvorišče ali dovozno pot odrinjen z javne ceste, ravna v nasprotju z 98. členom ZCes-1. Ta namreč določa, da v območju cestnih priključkov na občinsko cesto, ni dovoljeno storiti ničesar, kar bi lahko oviralo preglednost iz priključka na javno cesto. Posameznik ki sneg na mestu priključka odloži tako, da ovira preglednost, ter s tem povzroči nevarno vključevanje v promet iz priključka na javno cesto, se lahko kaznuje z globo 500 evrov.

ODSTRANJEVANJE SNEGA V OBČINI ŠKOFLJICA

Odstranjevanje snega z voznih površin v Občini Škofljica se prične takrat, ko je višina snega na cestišču od 10 do 15 cm in se izvaja na podlagi občinskega Odloka o izvajanju zimske službe. V izjemnih primerih, po predhodnem dogovoru in nalogu nadzornega delavca, se lahko odstranjevanje snega prične, ko višina novo zapadlega snega ne presega 10 cm. To je predvsem takrat, ko so napovedane obilnejše in neprekinjene snežne padavine ali v situaciji, ko je sneženje povsem prenehalo in s samim soljenjem ne dosežemo pričakovanega učinka.

RAZPOREDITEV PLUŽENJA CEST PO PRIORITETAH

Na pomembnejših lokalnih cestah mora biti zagotovljena prevoznost med 05.00 in 22.00 uro (možnost zastojev do 2 uri), na ostalih lokalnih cestah med 07.00 in 20.00 uro (možni krajši zastoji). Pri javnih poteh se upoštevajo krajevne potrebe, z možnostjo zastoja do enega dne, oziroma ob močnem sneženju (izredne razmere) možnost več dnevnih zastojev. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet vozil pa je možen z uporabo ustrezne zimske opreme (zimske pnevmatike in verige).
V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico in žled , če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno odpraviti z vsemi razpoložljivimi tehničnimi sredstvi in opremo. V teh primerih mora občina zagotoviti redno oskrbo prebivalcev s hrano in medicinsko pomočjo.

V primeru, da v času manj kot 8-ih ur zapade več kot 50 cm snega, se določba iz prvega odstavka te točke, ne uporablja.

PRVA PRIORITETA

V prvo prioriteto spadajo vse lokalne ceste ter javne poti ki vodijo v posamezne vasi in večja naselja v Občini. V prvo prioriteto spadajo tudi parkirišča pred osnovno šolo, zdravstveno ustanovo, vrtcem, občino, objekti za potrebe gasilcev, ceste ki prečkajo železniško progo, obračališče mestnega avtobusa in vse ceste, kjer poteka prevoz šoloobveznih otrok. (prevoznost zagotovljena med 5.00 in 22.00 uro, višina snega ne presega 15 cm, uporaba ustrezne zimske opreme)

DRUGA PRIORITETA

V drugo prioriteto spadajo vse ostale manjše, nekategorizirane ulice in stranske poti, slepi kraki, ter redko naseljeni predeli in območja v Občini Škofljica. (prevoznost zagotovljena med 7.00 in 20.00 uro, višina snega ne presega 15 cm, uporaba ustrezne zimske opreme)

Pri vašem ravnanju, ko boste kot dober lastnik zemljišča, odstranjevali sneg stran od ceste, se tudi ne gre ozirati na početje ostalih sosedov. Za tiste, ki bodo ravnali v nasprotju z opisanimi zakonskimi določbami, bodo zato poskrbele pristojne inšpekcijske službe, policija in medobčinsko redarstvo.
Osnovni namen teh zakonskih določb pa ni v kaznovanju posameznikov, ki imajo to nesrečo, da je njihova lastnina ob javnih cestah. Namen teh zakonskih določb je splošna varnost vseh udeležencev v prometu in nemoteno izvajanje vzdrževalnih del na cesti.


Režijski obrat Občine Škofljica,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter
Izvajalec zimske službe

Arhiv novic