ENERGETIKA LJUBLJANA - Razpis - spodbude za večjo energijsko učinkovitost

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju,
pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove,
še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov
Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log -
Dragomer za naslednje ukrepe:
ukrep 1: Vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
ukrep 2: Vgradnja kotla na zemeljski plin ob priključitvi na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina,
ukrep 3: Vgradnja nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo,
ukrep 4: Vgradnja novega kotla, ki zamenja dotrajani kotel na zemeljski plin,
ukrep 5: Vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:
gospodinjstva. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor naložbe in:
lastnik nepremičnine - stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, kjer
bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih
solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, ki se uporablja za stanovanjske
namene, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik),
ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši
ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, če
so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika,
javni sektor,
pravne osebe javnega prava,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Vir: Energetika-lj.si
Arhiv novic