REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE VRTCA

 Ker smo od takrat na tem področju intenzivno delali, bi želeli podati nekaj novih, konkretnih podatkov. Še v istem tednu, ko je bila na občino posredovana končna številka odklonjenih otrok glede na redni vpisni rok, ki je bil zaključen 31. marca, smo si v naselju Lanovo župan, podžupan, ga. Avsenak, ga. Šparovec, ga. Repovž ter g. Bozja v navzočnosti direktorja družbe Tabu, g. Tavčarja, ogledali prostore in izbrali tisto možnost, ki se nam je zdela optimalna glede na velikost in možnosti preureditve v vrtčevske prostore. Po dogovoru so bili tlorisi stanovanj posredovani projektantu g. Petru Carju, ki je v kratkem času pripravil idejni projekt. Ta je bil poslal na Ministrstvo za šolstvo. V telefonskih pogovorih smo še podrobneje razložili naše težave ter jih poprosili za čimprejšnji odgovor. Priznati moramo, da so se ustrezne službe izredno hitro odzvale in podale pripombe na idejni osnutek, ki so se nanašale na upoštevanje Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Naslednji korak je bil sestanek na Ministrstvu za šolstvo, ki smo se ga udeležili v sestavi g. župan, g. podžupan, ravnateljica OŠ in vrtca Škofljica ter projektant. Še enkrat smo predstavili podatke o porastu števila prebivalcev, o številu odklonjenih otrok ter se podrobneje pogovorili o možnostih reševanja. Dogovorjeno je bilo, da dopolnimo idejni projekt še s predlogom prikaza zunanje ureditve, orientacijo igralnic ter lokacijo in številom parkirišč. (To je bilo nato  narejeno.) Mi pa smo razložili možnosti uporabe skupnih površin v večnamenski dvorani, varno pot od nameravanih prostorov vrtca do igral in zelenih površin v okolici šole ter v samem stanovanjskem naselju. Skupni zaključek je bil, da s projektom nadaljujemo. Že naslednji dan so nam v skladu z dogovorom na sestanku s sektorja za vrtce poslali izračune za določitev števila otrok v posameznem oddelku. Ker so v projektu načrtovane tri igralnice, so nam prijazno pripravili podatke za vsako igralnico, in sicer za vse vrste oddelkov oziroma starosti otrok, za katere je določena igralna površina na otroka. Glede na predlog, optimalne možnosti preureditve in potrebe po posameznih starostnih skupinah se bomo odločili o končni razporeditvi oddelkov, pri čemer bomo imeli pred očmi predvsem to, da v vrtec sprejmemo kar največ otrok v skladu s predpisanimi navodili ministrstva. Že do izida tega članka pa bodo naši koraki naslednji: nadaljevali bomo pogovore o višini najemnine, projektant bo pripravil projekt, iz katerega bo razvidna finančna konstrukcija, saj prav zaradi tega čakamo z dokončno pripravo rebalansa, čeprav smo se že odločili, da bomo investicijo začeli s prerazporeditvijo sredstev. Za samo vodenje investicije je bila v občinski upravi že določena odgovorna oseba. Tako verjamemo, da bo v jeseni projekt tudi realiziran, o končnem mesecu realizacije in o sprotnih postopkih pa vas bomo sedaj zaradi vašega lažjega odločanja, kako zagotoviti varstvo svojim otrokom, obveščali sproti preko občinskega časopisa in na spletnih straneh občine. Že do sedaj pa smo z vsemi postopki, možnostmi, dogovori in namerami sproti obveščali civilno iniciativo mamic odklonjenih otrok, s katerimi smo se srečevali na štirinajst dni (opravljeni trije razgovori). Mislim, da je komunikacija z vodji sedaj dobro vzpostavljena in da primerno sodelujemo.  Na zadnjem srečanju smo se tudi dogovorili, da bo skupni sestanek v sredo, 2. julija 2008, ob 17. uri v prostorih občine, da podamo nove informacije.

V skladu z 10. členom Zakona o vrtcih pa smo speljali še en postopek. V okviru občinske uprave smo pripravili osnutek Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, ki ga je najprej potrdila komisija za družbene dejavnosti, nato pa tudi soglasno sprejel občinski svet na svoji seji 16. junija. Na podlagi objave v Uradnem listu RS bo pripravljen javni razpis za podelitev koncesije. Ker v naši občini že deluje Zasebni vrtec Smrkolin, ki pa še ni vpisan v razvid, smo se na sestanku na ministrstvu dogovorili, da bomo obnovili postopek vpisa v razvid, pri čemer bomo tudi s strani občine ponovno aktivno sodelovali, saj je trenutno v zasebnem vrtcu kar 70 % otrok iz naše občine, obenem pa sta lastnika vrtca v zadnjem pogovoru nakazala tudi konkretne možnosti povečanja prostorov vrtca.
Roman Brunšek, podžupan

Arhiv novic