SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur.l.RS, 33/2007, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica  in Š 13 Želimlje (Ur.l.RS št. 83/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 17.redni seji dne 26.8.2008 sprejel


SKLEP

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica  in Š 13 Želimlje


1. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote Š 4 Lavrica, Š 9 Škofljica, Š11 Gumnišče, Š 12 Pijava Gorica  in Š 13 Želimlje

2. člen

Območje prostorskega akta zajema celotno območje občine Škofljica.


3. člen

Osnutek odloka se javno razgrne za 30 dni, to je od 3.9.2008  do 2.10.2008.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 24.9.2008 ob 17. uri v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

5. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajajo pisne pripombe in predlogi k osnutku razgrnjenih dokumentov, na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

6. člen

Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. Javno naznanilo se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.

 

Št.: 007-15/2008
Škofljica, dne 27.08.2008 Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
ŽUPAN

Arhiv novic