POZIV ZA PREDLOGE ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA LOKALNE VOLITVE

18. novembra 2018 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. Redne lokalne volitve se opravijo v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17). Navedeni zakon v 37. členu določa, da lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani, najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev (do 13.9.2018) dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike občinski volilni komisiji.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik, v skladu z določili zakona, ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

Zakon o lokalnih volitvah v 114.a členu določa, da se z globo 600 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom oziroma posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 13. septembra 2018. Predloge posredujte na naslov: Občina Škofljica, Občinska volilna komisija, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali jih predložite v sprejemni pisarni oz. skeniran original na e-naslov: obcina@obcina.skofljica.si. Obvezno jim priložite zahtevane izjave.  Obrazci za predloge so priloženi.

 

PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA [pdf, 176KB]

SOGLASJE h kandidaturi v volilni odbor Lokalne volitve 2018 [pdf, 50KB]

 

 

 

Arhiv novic