Povračilo stroškov volilne kampanje – lokalne volitve 2018

Organizator volilne kampanje za volitve članov v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti mora zaradi zagotavljanja preglednosti izvedbe in učinkovitosti nadzora volilne ali referendumske kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa poročila o financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) preko spletnega portala AJPES .

O volilni kampanji se poroča na podlagi Pravilnika o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo  (Uradni list RS, št. 36/14).  

V primeru lokalnih volitev, kjer gre za dvoje volitev in posledično za dve volilni kampanji, so organizatorji volilnih kampanj dolžni ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet in za volitve župana (tudi če gre za istega organizatorja volilne kampanje).


Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) ureja upravičence do delnega povračila stroškov volilne kampanje, pri čemer je njihova višina za volitve v državni zbor, Evropski parlament in predsednika republike določena v samem zakonu, za lokalne volitve pa višino ob upoštevanju omejitev, določenih z zakonom, pred začetkom volilne kampanje določi lokalna skupnost sama s posebnim sklepom. (Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Škofljica , Ur.l.RS št. 53/18)
 
Na podlagi zgoraj navedenega Sklepa so do delne povrnitve stroškov upravičeni organizatorji oz. kandidati, ki so na volitvah župana dosegli najmanj 10% glasov od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, na volitvah v občinski svet pa tisti organizatorji oz. liste kandidatov, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu. Upravičenci naj izpolnijo zahtevek in ga posredujejo Občini Škofljica.  K zahtevku ni potrebno posebej prilagati poročila o porabljenih sredstvih, saj ga občina pridobi preko AJPES-a. Če gre za istega organizatorja volilne kampanje, mora posredovati ločeni poročili za volitve župana in za volitve v občinski svet.

 

ZAHTEVEK - povračilo stroškov volilne kampanje  (LV18)  

 
Občinska uprava

Arhiv novic