Javni razpis za podelitev priznanj KS Lavrica

Svet KS Lavrica na podlagi 10. člena Pravilnika o priznanjih Krajevne skupnosti Lavrica objavlja

Javni razpis za podelitev priznanj KS Lavrica

Kriteriji za podelitev nagrad:

Zlata plaketa Lavrice

Zlata plaketa Lavrice je najvišje priznanje KS Lavrica. Podeljuje jo Svet KS Lavrica, in sicer:

• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 15 - letno uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 20 - letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih dela.

Srebrna plaketa Lavrice

Srebrno plaketo podeljuje Svet KS Lavrica, in sicer:

• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 10 - letno uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 15 - letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih dela.

Bronasta plaketa Lavrice

Bronasto plaketo podeljuje Svet KS Lavrica, in sicer:

• posamezniku za življenjsko delo ali več kot 5 - letno uspešno delo na področju KS Lavrica, za dosežene uspehe, s katerimi prispeva (ali je prispeval) k ugledu in razvoju KS Lavrica;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim pravnim osebam za več kot 10 - letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo (ali so povečevali) ugled Lavrice na gospodarskem, družbenem ali drugih področjih dela.

 

Častni znak Lavrice

Častni znak Lavrice je prestižno in častno priznanje, ki se ga podeli za izjemne dosežke na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za ostale dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Lavrice.


Spominsko priznanje Lavrice

Spominsko priznanje Lavrice se lahko podeli posamezniku ali skupini krajanov in drugim pravnim osebam, kadar le-ti z enkratnim ravnanjem prispevajo k ohranitvi, zaščiti in zdravju človeških življenj, okolja in premoženja oziroma izvršijo takšno dejanje, ki je z gospodarskega, družbenega ali kulturno humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni dosežek.


Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog:

Pobudo oziroma predlog je potrebno podati pisno in mora vsebovati:

• ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja,
• ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in njegove osnovne osebne podatke,
• obrazložitev pobude oziroma predloga in
• dokumente (neobvezno), ki kakorkoli potrjujejo dejstva iz obrazložitve pobude oziroma predloga.

Pobude oziroma predlogi morajo biti poslani s priporočeno pošiljko do petka, 24. maja 2019, na naslov: Krajevna skupnost Lavrica (s pripisom »Priznanja KS Lavrica - ne odpiraj), Dolenjska cesta 327 , Lavrica - 1291 Škofljica ali E-naslov (z zahtevano potrditvijo branja) kslavrica@gmail.com.Priznanja bodo podeljena na uradnem delu prireditve DAN LAVRICE, ki bo 8.6.2019 ob 18.00 uri.

 

                                                                                         Krajevna skupnost Lavrica
                                                                                         Komisija za priznanja Filip Brunšek
                                                                                         predsednik

 

Arhiv novic