Utrinski s 5. redne seje občinskega sveta

Občinski svet Občine Škofljica je zasedal  17. 4. 2007.

Občina Škofljica je objavila razpis za urednika občinskega glasila Glasnik. Kandidati so se predstavili neposredno na seji občinskega sveta. Vsak kandidat je na kratko predstavil svoj življenjepis, izkušnje na področju novinarstva oz. časnikarstva, podrobneje je pojasnil svojo vizijo urejanja časopisa. Po predstavitvi je sledila krajša razprava z vprašanji svetnikov. Občinski svetniki so se odločili za tajno glasovanje. Urednik ni bil imenovan, ker noben od kandidatov ni prejel zadostnega števila glasov.

Tudi občinske volilne komisije občinski svet ni imenoval, ker je samo eden od predlaganih kandidatov, glede na  izobrazbo, ustrezal mestu predsednika oziroma namestnika predsednika občinske volilne komisije.V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občani naselij Smrjene, Gradišče in Vrh nad Želimljami vplivajo z odvajanjem padavinskih voda na porečje Krke. Narejen je Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki za posamezno območje predvideva tri variantne rešitve odvajanje odpadnih voda. Občinski svet je potrdil DIIP za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju Smrjen, Gradišča in Vrha nad Želimljami.
Nadalje je potrdil spremembo NRP za primarni kanal  Rudnik – Lavrica in izvleček iz investicijske dokumentacije.

V zvezi z zemljiščem parc. št. 22/12 in 22/14 k.o. Gradišče je občinski svet sprejel sklep, da se za namene ureditve dovozne ceste in zemljišča za vodohran Vrh, odkupi še preostanek zemljišča – 294 m², skladno s cenilnim elaboratom, ki ga je izdelal sodni cenilec in  izvedenec za gradbeništvo.

V zvezi z gradnjo v območju urejanja VS 9/10 je bil sprejet sklep:
a) ugodi se prošnja družbe TA-BU Investicije d.o.o. za ureditev parkirnih mest za stanovalce z lahko strešno konstrukcijo;
b) zavrne se prošnja družbe TA-BU Investicije d.o.o. za povečanje števila stanovanj v stanovanjskem naselju LANOVO Škofljica;
c) zavrne se predlog spremembe zazidalnega načrta za naselje VS 9/10 Škofljica.

O dogajanjih v zvezi s prenosom deležev, ki jih imamo v javnih podjetjih Parkirišča, Žale in Ljubljanske tržnice na Mestno občino Ljubljana, je poročal župan. Sklicana je bila skupščina Holdinga. Župani primestnih občin so nastopili enotno. Predlagali so, da se deleži prenesejo na MOL, o višini  sredstev, ki jih občine zahtevajo, pa bodo sklepali na naslednji skupščini.

V skladu z določili  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja si mora svet javnega zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja javnega zavoda o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti. Občina Škofljica je ena izmed ustanoviteljic javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje.
Občinski svet Občine Škofljica je sprejel pozitivno mnenje k imenovanju Deana T. Zavašnika za ravnatelja Glasbene šole Grosuplje.

Arhiv novic