Strategija dolgoročnega razvoja občine Škofljica

Občina Škofljica je v mesecu aprilu 2007 pristopila k pripravi strategije dolgoročnega razvoja občine. K oddaji predlogov je povabila ožje lokalne skupnosti, občinske svetnike in drugo zainteresirano javnost. Odziv je zelo pozitiven, saj je doslej svoje predloge oddalo dvajset skupnosti oziroma predstavnikov.

V postopku javnega naročanja je bilo za izvajalca izbrano podjetje OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. iz Domžal. Po podpisu pogodbe, bo izvajalec pričel z analizo stanja, opravil delavnice z občani, opredelil vizijo, cilje in ukrepe ter pripravil prioritetne projekte za razvoj. Predviden čas trajanja priprave dokumenta, je 180 dni oziroma šest mesecev. S strategijo naj bi občina dobila odgovore na vprašanja, kot so:
- Kakšno je stanje razvoja na različnih področjih (družbene dejavnosti, gospodarstvo, turizem, podeželje, okolje in prostor…) občine?
- Kdo so pomembni subjekti v procesu razvoja občine?
- Kateri so največji razvojni primanjkljaji v občini in katere razvojne priložnosti?
- Kakšni so cilji in prednostne naloge razvoja občine?
- Kako in s kakšnimi ukrepi se lahko dosežejo prednostne naloge in cilji razvoja?
- S katerimi projekti se zastavljene cilje lahko uresniči?

Pripravljena strategija dolgoročnega razvoja bo osnova za pripravo novega prostorskega plana, predvsem pa se bodo na njeni podlagi pripravljali štiriletni razvojni načrti, načrti nabav in gradenj ter vsakoletni proračun občine. 
 
Le s pomočjo ustrezne strategije razvoja, lahko občina zagotavlja vzdržen razvoj na vseh področjih svojega delovanja, ki se odraža na:
- ustrezni rabi prostora, ki temelji na varstvu naravne in kulturne dediščine,
- zagotavljanju ustrezne komunalne opremljenosti in prometne infrastrukture,
- ustvarjanju pogojev za izvajanje kmetijskih in gospodarskih dejavnosti,
- zagotovitvi ustreznih kapacitet za organizacijo vzgoje in izobraževanja, športa in rekreacije ter kulturnega udejstvovanja občanov,
- zadovoljivem nivoju oskrbe prebivalcev, v smislu zagotavljanja blaga in storitev (trgovina, banka, pošta, občinska uprava).

 

Lorena Goričan
 

Arhiv novic