POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Št. javnega naročila: JN 6551/2011
Datum: 06.06.2011
Zadeva: 43004-04/2011

NAROČNIK: OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 Škofljica
ki jo zastopa Ivan Jordan, župan

je na spletni strani portala javnih naročil pod številko JN 6551/2011 objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 128/06, s spremembami in dopolnitvami 16/08, 19/10 in 18/11, v nadaljevanju ZJN-2) za naslednji predmet javnega naročila:

UREDITEV PLOČNIKA V ŠKOFLJICI OB ŠMARSKI CESTI

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo za oddajo tega javnega naročila po odprtem postopku v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

Ponudbe je potrebno oddati v pravilno zaprti kuverti najkasneje do 4. 7. 2011 do 10. ure na naslov:
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 Škofljica

s pripisom na sprednji strani ovojnice:
"NE ODPIRAJ – Ureditev pločnika v Škofljici ob Šmarski cesti"

Ponudbe poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno in ustrezno zapakirane. Ponudbe oddane osebno, morajo biti oddane v vložišču Občine Škofljica v času uradnih ur.
(glej navodila za izdelavo ponudbe)

Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 7. 2011 ob 11. uri v prostorih naročnika
(sejna soba Občine Škofljica)


Odgovorna oseba naročnika:
Ivan Jordan, župan

Arhiv novic