Povračilo stroškov volilne kampanje – lokalne volitve 2018
 
Ministrstvo za javno upravo – lokalne volitve 2018
 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2018. 

Poročilo o izidu glasovanja - lokalne volitve 2018 - Škofljica [pdf, 300 KB]

Zapisnik OVK - izid glasovanja [pdf, 540 KB]

Volitve - Župan [zip, 6,5 KB]

Volitve - občinski svet [zip, 14,5 KB]

Volitve - KS Lavrica [zip, 5,5 KB]

Volitve - KS Pijava Gorica [zip, 4,6 KB]

Volitve - KS Želimlje [zip, 4,5 KB]

 


REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2018 - še neuradni, na dan 19.11.2018

župan in občinski svet

seznam izvoljenih kandidatov v občinski svet

sveti krajevnih skupnosti


_____________________________________________________________________________________


POZIV ZA PREDLOGE ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV ZA LOKALNE VOLITVE

18. novembra 2018 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. Redne lokalne volitve se opravijo v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17). Navedeni zakon v 37. členu določa, da lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani, najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev (do 13.9.2018) dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike občinski volilni komisiji.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik, v skladu z določili zakona, ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali istospolni partnerski skupnosti.

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

Zakon o lokalnih volitvah v 114.a členu določa, da se z globo 600 evrov kaznuje za prekršek posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom oziroma posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 13. septembra 2018. Predloge posredujte na naslov: Občina Škofljica, Občinska volilna komisija, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali jih predložite v sprejemni pisarni oz. skeniran original na e-naslov: obcina@obcina.skofljica.si. Obvezno jim priložite zahtevane izjave.  Obrazci za predloge so priloženi.

PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA [pdf, 176KB]

SOGLASJE_kandidatov_za_volilne_odbore_2018.doc


KANDIDIRANJE                                                                      

 
Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68.člen ZLV).

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

Potrebno število podpisov za določitev kandidature župana in liste kandidatov za člane občinskega sveta v Občini Škofljica bo objavljeno na spletni strani!

Sklep o določitvi volišč LV-2018
Sklep - število podpisov občinski svet
Sklep - število podpisov župan
 

Obrazci – vlaganje kandidature za volitve župana
OBR_LV-1-podpora_zupan.pdf
OBR_LV-4_kandidatura_zupan.pdf
OBR_LV-5-soglasje_zupan.doc
OBR_LV-9-zapisnik_politicna_stranka_zupan.docx
OBR_LV-12_seznam_politicna_stranka.DOC
OBR_LV-14_potrdilo_vlozitev_kandidature_zupan.doc
OBR_LV-16_Volilna_kampanja_Obvestilo_o_organizatorju_VK.doc

SEZNAM_vlozenih_kandidatur_(lokalne_volitve_2018).docx

 
Obrazci – vlaganje kandidature za občinski svet:
OBR_LV-2-podpora_obcinski_svet.pdf
OBR_LV-7_kandidatura_obcinski_svet_proporcionalni_sistem.doc
OBR_LV-8_soglasje_kandidata_obcinski_svet.doc
OBR_LV-11_zapisnik_politicna_stranka_obcinski_svet_proporcionalni_sistem.doc
OBR_LV-12_seznam_politicna_stranka.DOC
OBR_LV-15_potrdilo_o_vlozitvi_kandidature_obcinski_svet.doc
OBR_LV-16_Volilna_kampanja_Obvestilo_o_organizatorju_VK.doc

Obrazci – vlaganje kandidature za Svet Krajevne skupnosti:
OBR_LV-12_seznam_politicna_stranka.DOC
OBR_LV-KS-1_kandidatura_(LV18).doc
OBR_LV-KS-2_volivci_seznam_podpore_(LV18).doc
OBR_LV-KS-3_soglasje_kandidata(LV18).doc
OBR_LV-KS-4_zapisnik_politicne_stranke(LV18).doc
OBR_LV-KS-5_potrdil_ vlozitev_kandidature_za_clane_Sveta_KS(LV18).doc

Rokovnik:
ROKOVNIK-LV18.pdf

Pojasnilo glede ''spolnih'' kvot:
Spolne_kvote_70.a_clen_ZLV.docx

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.

 

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja (najkasneje 12. 11. 2018).

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

OBRAZEC zaupniki VOLILNA KAMPANIJA

Volilna kampanija v medijih

Pravila_za_izrabo_casopisnega_volitve_nov_2018_(2).docx

Plakatiranje:

 

Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji iz točke IV./I razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v sejni sobi Občine Škofljica, na naslovu Šmarska cesta 3, Škofljica, dne 23. oktobra 2018 ob 10.00.

Pogoji_plakatiranje_lokalne_volitve_2018.pdf
Sklep_plakatna_mesta_(nov_termin_zreba).pdf

Rezultati žrebanja-dodatna plakatna mesta


GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (14. 11. 2018).

Obrazec glasovanje na domu.pdf

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (7. 11. 2018).

Obrazec za glasovanje po pošti.pdfZakonodaja:

Zakon o lokalnih volitvah

Zakon o volitvah v Državni zbor

Zakon o volilni in referendumski kampanji

Zakon o evidenci volilne pravice

 

Povezave:

Državna volilna komisija

Ministrstvo za javno upravo – lokalne volitve 2018

Evidenca volilne pravice MNZ

Register političnih strank MNZ