Občina Škofljica, kraj, kjer je kakovost bivanja nadpovprečna, z visoko stopnjo priseljevanja ter nadpovprečno razvitostjo

predstavitev_1.jpgSPLOŠNI PODATKI

Ozemlje Občine Škofljica se na SZ dotika Mestne občine Ljubljana in samo korak jo loči od slovenske prestolnice. Po velikosti sodi med srednje velike občine, saj meri 43,3 km2 in ima 11.180 prebivalcev .
Delež kmečkega prebivalstva:   7% 
Krajevne skupnosti: Lavrica, Pijava Gorica in Želimlje
Četrtne skupnosti: Pevčeva dolina in Hribi, Ravenska dolina, Žaga, Novo Lanišče
Vaške skupnosti: Orle, Lanišče, Zalog - Klanec, Glinek, Pleše, Dole in Reber, Gumnišče, Gorenje Blato, Gradišče nad Pijavo Gorico, Smrjene, Vrh nad Želimljami, Klada

Župan Občine Škofljica je Ivan Jordan.

 

predstavitev_2_1.jpgGOSPODARSTVO

Gospodarstvo v Občini Škofljica je močno razvito in se krepi tudi zaradi poslovno obrtne cone, ki obsega 30 ha površine. Zaradi ugodne lege je privlačna za investitorje. Na območju občine posluje cca 1000 poslovnih subjektov.

 

predstavitev_3.jpgNARAVNA DEDIŠČINA

Del območja občine obsega tudi Krajinski park Ljubljansko barje. Krajina, ki se razprostira med Škofljico, Ljubljano, Vrhniko in Igom, je kljub posegom v prostor ohranila svoj tradicionalni značaj; je mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov, ki v medsebojnem sožitju zagotavljajo bivališče mnogim redkim vrstam rastlin in živali. Na barju biva več vrst ptic, metuljev, kačjih pastirjev in drugih živali, ki predstavljajo delček barjanskega naravnega bogastva, so pa tudi razlog, da je Ljubljansko barje uvrščeno med območja Natura 2000.

 

KULTURNA DEDIŠČINA

V Občini Škofljica se nahaja kar nekaj kulturnih spomenikov, nekateri so razglašeni za spomenike državnega ali lokalnega pomena.

 

predstavitev_4.jpgGrad Lisičje

Grad Lisičje je kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno – arhitekturnega, zgodovinskega in krajinskega spomenika. Zgrajen je bil sredi 16. stoletja.

 

predstavitev_5.jpgCerkev sv. Simona in Jude

Podružnična cerkev sv. Simona in Jude je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Hrani čudovita bogastva preteklosti. Zametki sedanje cerkve segajo v prvo polovico 15. stoletja. Freske so delo gotskega slikarja Janeza Ljubljanskega, domnevno iz l. 1456.

 

predstavitev_6.jpgJuvančeva hiša

Juvančeva hiša v Želimljem je bila zgrajena leta 1803. Obokani stropi krasijo celoten objekt: so v kletnem prostoru, hiši, sobi in kuhinji. Hiša je zgodovinsko in etnološko pričevalna, pomnik furmanstvu v teh krajih, kar ji daje izjemen pomen za lokalno skupnost.

 

predstavitev_7.jpgPodružnična cerkev sv. Petra vrh nad Želimljami

Gotska podružnična cerkev, kulturni spomenik lokalnega pomena, je iz 14. ali 15. stoletja. Prezbiterij in slavoločno steno prekrivajo zanimive freske iz časa okrog 1450.

Celotna cerkvena oprema je pogorela v požaru med drugo svetovno vojno, ohranil se je le gotski krilni oltarček Matere Božje. Nedavno je cerkev dobila nov oltarni kip sv. Petra.

 

predstavitev_8.jpgPOMEMBNE OSEBNOSTI

V vasici Želimlje je pustil poseben pečat Fran Saleški Finžgar, ki je tukaj župnikoval od oktobra 1902 do aprila 1908. Takoj po prihodu je poskrbel za ureditev šolstva, Ob uspešnem župnikovanju, zanimivem kmetovanju, prijateljevanju z okoliškimi duhovniki in Turjačani, ob mnogih obiskih takratnih slovenskih umetnikov, politikov in učenjakov, v nenehni skrbi za izobrazbo je preživel v Želimljem lepo obdobje. Prav tu je zasnoval in napisal zgodovinski roman Pod svobodnim soncem.

Občina Škofljica praznuje svoj praznik 1. septembra. Na ta dan, 1903. leta, se je začel reden šolski pouk v novi šoli v Želimljem, ki je bila zgrajena na pobudo Frana Saleškega Finžgarja.

 

predstavitev_9.jpgNaselje Lavrica pa je zaznamoval Ivan Ogrin, veleposestnik, dobrotnik in trgovec, pobudnik gradnje dvorazredne osnovne šole, gasilskega doma in športno kulturnega doma.

 

predstavitev_10.jpgV Zalogu pri Škofljici se je rodil Janez Nepomuk Primic, slovenski razsvetljenski pesnik, prevajalec, pisatelj in profesor. Primic je ustanovitelj Slovenskega društva in dal pobudo za ustanovitev stolice slovenskega jezika. Po doslej znanih podatkih je prvi zapisal besedo Slovenija.

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Osnovna šola Škofljica ima svoj sedež na Škofljici. Poleg matične šole sta še podružnični šoli v Želimljem in na Lavrici.

predstavitev_11.jpg                predstavitev_13.jpg
OŠ Škofljica   PŠ Želimlje

 

Število prebivalstva se v Občini Škofljica viša iz dneva v dan. Šole in vrtci postajajo pretesni, zato je bilo potrebno zgraditi nov vrtec na Lavrici, zgarjena je pa tudi nova POŠ na Lavrici.

predstavitev_14.jpg  
POS.jpg

 

predstavitev_16.jpgGimnazija Želimlje je prva javno priznana zasebna šola v samostojni Sloveniji in tudi edina gimnazija v Občini Škofljica. Njena drugačnost je zlasti v tem, da ob prizadevanju za kvalitetno izobrazbo skrbi tudi za primerno vzgojo.

 

ŠPORT IN REKREACIJA

Celotno območje občine je pokrito s kolesarskimi in peš potmi:

Jugozahodni del pokriva  Pijavška barjanska pot,  po barju so speljane kolesarske poti, ki se navezujejo na Orle in naprej na Rudnik, Čemšeniška grajska pot poteka po zaledju Lavrice in je primerna za pohodnike in kolesarje, najdaljša pohodna pot pa je Svarunova pot, ki je speljana po osrednjem in južnem delu občine.


 

Svarunova pot

 predstavitev_18.jpg

Čemšeniška grajska pot