Stališča do pripomb na javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP 9/1 in VO9/2

Datum:   9. 7. 2018

Številka: 3505-08/2017

 

1. Uvod

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območji urejanja VP9/1 in VO9/2 (krajše SD ZN) so bile javno razgrnjene v času od 14. maja do 28. maja 2018 ter javno obravnavane 16. maja 2018. 

V času javne razgrnitve je bila podana ena pripomba. Pripomba je bila podana po pošti.

Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 11/2017) je pripravljavec skupaj z izdelovalcem SD ZN pripombo proučil in pripravil stališče do nje.

Na podlagi sprejetih stališč bo gradivo dopolnjenega osnutka SD ZN spremenjeno oz. dopolnjeno in izdelan predlog SD ZN, ki bo posredovan nosilcem urejanja prostora, da k predvidenim rešitvam podajo svoja mnenja.

Podatki o pripombodajalcih so zaradi upoštevanja predpisov s področja varstva osebnih podatkov hranjeni v spisu postopka priprave SD ZN, na Občini Škofljica. 


2. Stališča do pripomb

zaporedna številka pripombe: 1)

vsebina pripombe:
Opomba: Prejet dokument vsebuje več pripomb, ki so v nadaljevanju obravnavane ločeno.  

a) V 9. členu SD ZN se doda tekst: »V 8. členu v poglavju Vertikalni gabariti objektov se doda besedili: V funkcionalni enoti F9 je maksimalna višina zaključnega venca stavbe 10, m. Tehnološki stolp v gradbeni enoti A45 pa je lahko skupaj z zaščitnim ovojem, notranjim stopniščem in kontrolnimi podesti ter zunanjim evakuacijskim stopniščem visok maksimalno 20,0 m.« 

stališče: Pripomba se delno upošteva

obrazložitev stališča: V Odloku o SD ZN se sprememba višine zaključnega venca stavbe (iz sedanjih 8,0 m na 10,0 m) dopusti za objekt A46 zaradi uskladitve z dejanskim stanjem.
Tehnološki stolp v gradbeni enoti A45 je lahko visok maksimalno 17,0m.
V Odloku so tehnološke naprave navedene skupaj s pokritimi izhodi, kar pomeni, da oba posega spadata v isto kategorijo izjem in bi se morala za obe uporabljati ista smiselna omejitev glede višine, maksimalno do 3,5m nad zaključnim vencem stavbe. Tehnološke naprave so mišljene kot zunanje enote hladilnih in ogrevalnih naprav, ki so zaradi tehnoloških zahtev lahko locirane tudi na strehe.

 

vsebina pripombe:
b)   V grafičnem delu na sliki Arhitektonsko zazidalna situacija – funkcionalna enota F9 (del) ni vrisanega objekta generatorske postaje, ki je predviden izven gradbene meje objekta A46.  

stališče: Pripomba se upošteva

obrazložitev stališča: Grafični prikaz SD ZN se dopolni s prikazom generatorske postaje ob novo predvideni transformatorski postaji izven meje objekta A46 skladno z izdelanim projektom IDZ za umestitev nove TP.

 

vsebina pripombe:
c)   V 9. členu sprememb in dopolnitev doda tekst: »V 8. členu v poglavju Izraba gradbenih parcel doda besedilo: V funkcionalni enoti F9 lahko nadstreški stavb presegajo maksimalne velikosti stavbišč določene z gradbenimi mejami in gradbenimi linijami.«

stališče: Pripomba se ne upošteva

obrazložitev stališča: Skladno z odlokom o ZN so znotraj gradbenih enot določene gradbene parcele, na katerih je z regulacijskimi linijami določena maksimalna velikost stavbišča, ki se je ne sme preseči. 

 

Dokument  [pdf, 700KB]
Arhiv javnih objav