JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV V ZVEZI S TRAJNOSTNIM GOSPODARJENJEM Z DIVJADJO ZA LETO 2012

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 
- varstvo divjadi in biomeliorativne ukrepe,
- vzdrževanje območij, ki so pomembna za ohranitev prostoživečih živali in rastlin,
- vzdrževanje vodnih habitatov,
- čistilne akcije,
- čiščenje divjih odlagališč,
- izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalce gozdov.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 
 
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
na javni razpis se lahko javijo samo lovske družine, ki imajo lovno površino v Občini Škofljica,
ima sklenjeno z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Škofljica.

3. Merila za dodelitev sredstev 

Višina sredstev,  ki pripada posameznemu upravičencu,  je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Škofljica. V primeru, da se sredstva ne porabijo v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun prihodnjega leta. 

4. Višina sredstev 

Upravičencu se dodelijo sredstva v skupni višini 862,88 EUR.  Znesek vključuje sredstva koncesijske dajatve iz leta 2010 v višini 206,00 EUR, iz leta 2011 znesek 390,88 EUR in iz leta 2012 v višini 266,00 EUR.

5. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje ukrepov v zvezi s trajnostnim gospodarjenjem z divjadjo vsebuje: 
povabilo k oddaji ponudbe;
prijavni obrazec, 
izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev, 
osnutek pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji  dvignejo v sprejemni pisarni Občine Škofljica  na Šmarski cesti 3, 1291 Škofljica  od  6.  9. 2012 dalje in sicer vsak dan med 8.00 in 12.00 uro, ob sredah tudi med 15.00  in 17.00 uro. Objavljena je tudi na spletnih straneh Občine Škofljica http://www.skofljica.si.

6. Rok za predložitev prijav 

Rok za oddajo prijave na javni razpis za sofinanciranje ukrepov v zvezi s trajnostnim gospodarjenjem z divjadjo,  je sreda, 26. 9. 2012. 

7. Način oddaje prijave na javni razpis 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV V ZVEZI S TRAJNOSTNIM GOSPODARJENJEM Z DIVJADJO ZA LETO 2012 « na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. 
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene. 

8. Odpiranje prispelih vlog 

Odpiranje vlog vodi komisija, ki jo imenuje župan in bo izvedeno v začetku meseca oktobra. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.

9. Obveščanje o izidu razpisa

Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 8 dni po zaključku odpiranja vlog.

10. Sklenitev pogodbe

Medsebojne obveznosti med Občino Škofljica in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.

11.Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu  oziroma e- pošti vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, pri Brigiti Marinšek, e-pošta: brigita.marinsek@obcina.skofljica.si, telefon: 360 16 18.


Datum: 6. 9. 2012                                                                                Občina Škofljica
Številka:  341-01/2012                                                                            Ivan Jordan
                                                                                                            Ž U P A N
 


Arhiv razpisov