Javni razpis za zbiranje ponudb za pridobitev/najem poslovnih prostorov za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti v Občini Škofljica

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) in Sklepa Občinskega sveta Občine Škofljica z dne 13.12.2012, objavljamo 

JAVNO RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB

za pridobitev/najem poslovnih prostorov
za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti v Občini Škofljica1. Organizator: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

2. Predmet: Informativno zbiranje ponudb za pridobitev/najem poslovnih prostorov za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti v Občini Škofljica.

3. Pogoji poslovnega prostora: 
a) Uporabna površina od 400 do 600 m², brez notranje opreme;
b) Na uporabnikom dostopni lokaciji z dovolj parkirnih mest;
c) Objekt mora imeti gradbeno dovoljenje in možnost pridobitve uporabnega dovoljenja;
d) Možnost prevzema in uporabe poslovnih prostorov z dnem 1. 1. 2014;
e) Zaželeno je, da ponudnik predloži idejno zasnovo – skico ponujenih poslovnih prostorov.

4. Pravna oblika zagotovitve poslovnih prostorov:
a) Odkup;
b) Najem;
c) Najem/lizing.

5. Finančni pogoji:

a) Odkup – ponudnik naj navede ponujeno ceno v EUR/m² in skupno ceno;
b) Najem – ponudnik naj navede ceno v EUR/m² in skupno mesečno ceno;
c) Najem/lizing – ponudnik naj navede skupno ceno ponujenega poslovnega prostora in mesečno oz. letno plačilo najemnine, ki bi se vštela v kupnino;
d) Morebitne druge ugodnosti.


6. Posebni pogoji podanih ponudb:

a) Ponudnik mora v ponudbi navesti osnovne podatke o ponudniku in opis lokacije ponujenih poslovnih prostorov, kakor tudi kontaktni naslov za morebitni ogled oz druge podatke o podani ponudbi;
b) Ponudnik je seznanjen, da lahko organizator brez kakršnih koli obveznosti zavrne vse ponudbe;
c) Nepopolnih ponudb komisija organizatorja ne bo obravnavala;
d) Ponudba mora biti veljavna še 60 dni po prejemu.

7. Kriteriji prejetih ponudb: najnižja cena pod pogojem, da je poslovni prostor na ustrezni lokaciji za uporabnike in ima ustrezno dokumentacijo.

8. Ponudniki so seznanjeni, da bo organizator z vsemi ponudniki, ki so podali popolno ponudbo, nadaljeval postopek z najmanj enim krogom pogajanj.

9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od dneva javne objave na internetni strani organizatorja: www.skofljica.si, oziroma jo mora organizator prejeti najkasneje do 28.01.2013 do 10.00 ure.

10. Zainteresirani ponudniki podajo ponudbo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ˝Prijava na javni razpis za zbiranje ponudb za pridobitev/najem poslovnih prostorov za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti v Občini Škofljica˝«, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica – s pripisom Ponudba – Prostor Knjižnica Škofljica.

11. Morebitne dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na sedežu Občine Škofljica oz. po telefonu: 01 360 16 00. 


 
 OBČINA ŠKOFLJICA
 Župan
  I v a n  J o r d a n

Razpis v pdf. obliki.Arhiv razpisov