Sklep o javni razgrnitvi ZN za DSO Škofljica

 

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - Ur. l. RS, 33/2007, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov (Ur. l. RS št. 48/2007) in 16. člena Statuta občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02), je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 4.9.2007 sprejel


SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov


1. člen

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov.

2. člen

Velikost območja prostorskega akta z vplivnim območjem (prometna navezava preko mostu čez vodotok Škofeljščica) je približno 13750 m². Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/1, 2373/5, 2373/4, 955/2, 757/4, 757/2, 757/1, 758/1, 757/3-del, 2373/3-del, 955/1-del, 956/2-del, 956/1-del, 956/3 in 2373/8-del, vse v katastrski občini Lanišče.

3. člen

Osnutek odloka se javno razgrne za 30 dni, to je od 20.9.2007 do 19.10.2007.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 9.10.2007 ob 17. uri v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

5. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajajo pisne pripombe in predlogi k osnutku razgrnjenih dokumentov, na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.

 

Št.: 007-24/2007
Škofljica, dne 10.9.2007 Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
  ŽUPAN

Arhiv razpisov