JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

PREDMET POZIVA

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu  2013/2014. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanja RŠS, ki se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz:
- dela, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja štipenditor v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače skladno s 37. členom Zakona o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip) ,
- preostalo polovico zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju.
- štipenditor lahko zagotovi sofinanciranje obveznosti delodajalca v višini do 40 % višine štipendije tudi s strani občin. Sofinanciranje je vezano na sedež podjetja ali poslovne enote v posamezni občini ali stalno prebivališče štipendista. Sredstva občin so sredstva iz proračunov občin in drugih virov.

POGOJI

Pravico do vključitve v RŠS, za izvajanje kadrovskega štipendiranja imajo delodajalci, ki so pravne osebe zasebnega prava, fizične osebe ali pravne osebe javnega prava, s sedežem ali prebivališčem na območju Ljubljanske urbane regije in se prijavijo na Javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje skladno s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem:

• imajo sedež ali poslovno enoto na območju Ljubljanske urbane regije,
• imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in perspektivnosti poklica ter je skladna z lokalno listo deficitarnosti poklicev v Ljubljanski razvojni regiji ali posebni prioriteti, ki jo določi štipenditor,
• kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oz. je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega podjetja ali kmetijskega gospodarstva,
• kadrovsko potrebo utemeljijo v kadrovskem planu ali programu prestrukturiranja, ki ga priložijo v prijavi na javni poziv,
• zagotavljajo sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo šolanja/študija štipendista, vendar najdlje do leta 2015, oziroma v skladu s Pogodbo o štipendiranju,
• zagotavljajo štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za nedoločen čas s polnim delovnim časom oziroma najmanj za čas prejemanja štipendije,
• niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, 
• niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/07).

Pravice do vključitve v RŠS ne more uveljavljati delodajalec, ki je predhodno že pridobil pravico do vključitve v RŠS, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi katerih mu je bila ta pravica odvzeta.


NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK

Prijava na javni poziv mora biti podana na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki obsega naslednje vsebine:
I. SPLOŠNI PODATKI
II. ŠTIPENDIJE
III. KADROVSKI NAČRT
IV. IZJAVA DELODAJALCA
V. OSNUTEK TRIPARTITNE POGODBE O ŠTIPENDIRANJU (v kolikor bo sofinancer tudi občina, je pogodba štiripartitna)

Prijavni obrazec lahko delodajalci dobijo na spletni strani štipenditorja www.rralur.si ali na sedežu štipenditorja: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 9.00 in 14.00 uro. 

Vloge morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah. Na ovojnici mora biti razviden: 
• polni naslov prijavitelja (delodajalca),
• naslov štipenditorja:

RRA LUR, 
Tehnološki park 19, 
1000 Ljubljana


in pripis »JAVNI POZIV-ŠTIPENDIJA-NE ODPIRAJ«.

Rok za oddajo vlog je 28. 06. 2013.

Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali vložene osebno vsak delovni dan med 9. in 14. uro v tajništvu RRA LUR.

Vloga je oddana pravočasno, če je:
- najkasneje zadnji dan roka za oddajo poslana priporočeno po pošti (poštni žig 28. 06. 2013) ali
- najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana v tajništvo RRA LUR do 14.00 ure.


POSTOPEK IZBIRE 

RRA LUR je imenoval Komisijo za štipendiranje, ki bo odločala o pravici za vstop delodajalca v RŠS. 

Komisija za štipendiranje bo obravnavala samo pravočasno prispele in popolne vloge, prejete na naslov štipenditorja. Vloga se smatra za popolno, če je oddana na prijavnem obrazcu, ki je del javnega poziva, če vsebuje vse zahtevane priloge in podatke ter je ustrezno naslovljena in označena kot je določeno v pozivu.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene vlagatelju neodprte. V kolikor je zaradi nepravilno označene vloge, le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo Komisija za štipendiranje odpre, ugotovi pošiljatelja in vrne pošiljatelju.

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 

Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem javnega poziva, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

Delodajalci bodo dejansko vključeni v RŠS, ko bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo štipenditorju (RRA LUR) sredstva za njeno izvajanje. V primeru, da kvota razpoložljivih javnih sredstev ne bo zadostovala za potrditev vseh potreb, ki jih bodo prijavili delodajalci v javnem pozivu, si štipenditor pridržuje pravico, da ne potrdi vseh prijavljenih potreb. Potrebe se bodo upravičencem v tem primeru potrjevale po kriteriju deficitarnosti poklica v regiji (glede na listo deficitarnih poklicev v regiji, ki jo objavlja Zavod RS za zaposlovanje) in po načelu enakih možnosti za vse delodajalce, ki izpolnjujejo formalne pogoje in kriterije javnega poziva ter skladno z 12. členom Pravilnika o izvajanju RŠS.

Obdobje, za katerega bo Sklad sofinanciral kadrovske štipendije, je do vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015.

Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku do 01. 08. 2013.

Na podlagi predloga Komisije za štipendiranje bodo delodajalci z obvestilom štipenditorja obveščeni o pridobitvi pravice do vključitve v RŠS v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA 

RRA LUR
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

mag. Liljana Drevenšek (vodja projekta)
liljana.drevensek@ljubljana.si 

Meta Koprivšek Tomažič (področni svetovalec)
meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si 
tel: 01 306 19 05


Prijavna dokumentacija je dostopna na http://www.rralur.si.


Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
mag. Lilijana Madjar l.r.
direktoricaOperacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja  v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme.«
 
Pregled dokumentacije:
 
 
Arhiv razpisov