Sklep o javni razgrnitvi POC


SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona  Škofljica

1. člen

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona  Škofljica.

2. člen

Območje sprememb in dopolnitev zavzema zemljišča v k.o. Lanišče,  parc. št.: 656/24, 656/25, 737/14, 737/189, 737/192, 737/193, 737/199, 737/200, 737/201, 737/202, 737/204, 737/205, 737/206, 737/240, 737/241, 737/245, 737/246, 737/55, 737/57, 737/10, 737/5, 737/6, 737/63, 737/7, 737/9, in dele zemljišč parc. št.: 736/2, 736/5, 750/1, 750/10.

3. člen

Osnutek odloka se javno razgrne za 30 dni, to je od 10.10.2007 do 9.11.2007.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 24.10.2007 ob 17. uri v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

5. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k osnutku razgrnjenih dokumentov, na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.

 

Št.: 007-28/2007
Škofljica, dne 3.10.2007 Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
  ŽUPAN

Arhiv razpisov