JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2014

Na podlagi določil Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št. 45/08, 57/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), 13. člena Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in  razvoj podeželja v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 84/07), Mnenja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči »Programi za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica  2007 – 2013«, št priglasitve: K – BE084-5874602-2007, dopisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede podaljšanja obstoječih shem državnih pomoči, št. 440-21/2013/9 in 440-21/2013/10 ter Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/2013), objavlja Občina Škofljica


JAVNI    RAZPIS
za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja 
v Občini Škofljica za leto 2014I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
 
Predmet razpisa so  nepovratna sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica. Državne pomoči se dodeljujejo za naslednje namene:

1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju 

Predmet podpore:
Predmet podpore je izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih družin oz. gospodinjstva, svetovalne storitve, sodelovanje na sejmih, udeležba na tekmovanjih, razstavah, izmenjava znanj, izdaja publikacij, katalogov, spletišč. Prijavljajo se izvajalci storitev kot so KSS, ZGS, zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva in gozdarstva.
Prijavitelji so lahko tudi društva, ki so vključena v razvoj podeželja in organizirajo posamezna izobraževanja s področja kmetijstva in gozdarstva.

Upravičeni stroški:
- Sredstva se dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije,…)
- Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se sredstva dodelijo za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja.
- Izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav, sejmov ter sodelovanje na njih.
- Stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi,…).
- Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju občine. 

Znesek razpisanih sredstev znaša  4.000,00 €.

2. Naprava pašnikov

Predmet podpore:
Sredstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za:
• novogradnjo pašnika, ki ne sme biti manjši od 1 ha in za katerega je potreben izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše,
• obnovo pašnika, starejšega od 10 let, (zemljišče ne sme biti manjše od 0,5 ha razširitev obstoječega pašnika,

Upravičeni stroški:
• stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke;
• stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanje zemljišča (stroški strojnih storitev);
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v Občini Škofljica.  

Znesek razpisanih sredstev znaša  5.000,00 €.


3. Sofinanciranje plačila zavarovalnih premij

Predmet podpore:   
Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot državne pomoči za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni v letu 2014.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali napad škodljivcev.
Upravičenci morajo izpolnjevati specifične pogoje, določene v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za tekoče leto.


Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša: 700,00 €.II. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV DRŽAVNE POMOČI:

Splošni pogoji:
a) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za  posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se je upravičenec prijavil še na druge javne razpise za isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoči se upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči.
b) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Škofljica in še niso bili izvedeni. Investicije ne smejo biti pričete pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev.
c) Če je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
d) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Škofljica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Škofljica.
e) Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev.
f) Pri upravičenih stroških se upošteva nakup za novo in rabljeno opremo/stroje/material. Ne upošteva se lastni material ali lastno delo.
g) V kolikor je upravičenec davčni zavezanec, se pri upravičenih stroških od bruto osnove odšteje davek na dodano vrednost (osnova za državne pomoči je odbitek davka od upravičenih stroškov).
h) Če dodeljena sredstva niso porabljena namensko, jih mora prejemnik vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev.
i) Pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo ali združenje, ipd., ki ni podjetje v težavah.
j) ubvencije se bodo izplačevale kot nepovratna sredstva.
k) Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju programov za 
   ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Škofljica,
l) Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev je potrebno dostaviti najkasneje do  20.11.2014.

III. NAJVEČJA INTENZIVNOST POMOČI:

1. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
- pomoč lahko krije do 100 % stroškov na področju izobraževanja, usposabljanja, 
  svetovalnih  storitev, ki jih opravijo tretje strani, organizacije forumov, tekmovanj, 
  razstav, sejmov, publikacij, spletišč, stroške na področju nadomeščanja.  Pomoč se 
  dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v 
  denarju proizvajalcem.

2.Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – naprava pašnikov:
- do 50 % upravičenih stroškov na  območjih z omejenimi možnostmi,
- do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja.

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij:
- Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje živali za primer bolezni znaša razliko do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. 

Najnižji znesek, ki ga lahko prejme upravičenec, je za tehnično podporo kmetom in napravo pašnikov 400,00 €, za pomoč pri plačilu zavarovalnih premij pa znaša najnižji znesek 25,00 €.
Najvišji zneski intenzivnosti pomoči pa so: 
   1.000,00  € za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju,
   2.000,00  € za napravo pašnikov,
     350,00  € za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali za primer bolezni.


IV. MERILA IN KRITERIJI:

Merila za dodelitev državnih pomoči  po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 
- standard kmetijske pridelave,
- starost in status upravičenca, 
- delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
- območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo. 


V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG  IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica in sicer vključno do 28. MARCA 2014  (datum žiga pošte). Za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali pa je skrajni rok za oddajo vlog 15. 11. 2014. Po tem datumu lahko upravičenci oddajo vloge le v primeru, če bo zavarovanje sklenjeno med 15. 11. 2014 in 31. 12. 2014. Te vloge bodo obravnavane in izplačane v januarju 2015.
K vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija  in so navedeni na obrazcu »vloga«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »NE ODPIRAJ - RAZPIS  ZA RAZVOJ PODEŽELJA«. V oklepaju je potrebno navesti  vrsto ukrepa a) zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, b) naprava pašnikov, 
c) plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje živali. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga poslana  v posebni  kuverti. 


VI.  ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog vodi tri-članska komisija, ki jo imenuje  župan in bo izvedeno v mesecu aprilu 2014, za ukrep – sofinanciranje plačila zavarovalnih premij pa tudi  meseca novembra. 
Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.


VII. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah z odločbo odločil direktor občinske uprave Občine Škofljica, o pritožbi zoper odločbo pa župan Občine Škofljica.
Zavržene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane  v roku in na način, ki je določen v V. točki besedila tega razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev  vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
- ki  jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
Občina Škofljica bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.


VIII. SKLENITEV POGODBE

Medsebojne obveznosti med Občino Škofljica in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.


IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI  DVIGNEJO  RAZPISNO 
      DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si in v sprejemni pisarni občine, na Šmarski cesti 3, kjer jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med  8. in 12. uro, ob sredah tudi med 15. in 17. uro). 


X. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu  oziroma e- pošti vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, pri Brigiti Marinšek, e-pošta: brigita.marinsek@obcina.skofljica.si, telefon: 360 16 18.


                                                                                                                  Župan
                                                                                                          Občine Škofljica
                                                                                                           Ivan  Jordan l.r.


 Datum:  24. 1. 2014                                                                                                         
 Številka: 330 - 1 /2014                                                       
 
 Priloge:
 
 
 
Arhiv razpisov