JAVNI RAZPIS o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica za leto 2014

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/2013) ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica (Uradni list RS, štev. 53/09) ter dopisa Ministrstva za finance, št. 007-413/2013/11 z dne 18. 10. 2013 objavlja Občina Škofljica


JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju proračunskih sredstev  za pospeševanje
malega gospodarstva v Občini Škofljica za leto 20141. NEPOSREDNI UPORABNIK, KI PODELJUJE SREDSTVA
      Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica in sicer  za izvajanje ukrepov, s katerimi se zagotavlja boljša učinkovitost in strokovnost enot malega gospodarstva. Sredstva se na podlagi razpisa namenijo sofinanciranju izobraževanj in usposabljanj, svetovanj in informiranj ter promocijskim aktivnostim.  

3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev znaša v letu 2014, za vse ukrepe 10.000,00 EUR.

4. Upravičenci do sredstev pomoči po tem razpisu so:
  - gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in   
      majhne družbe,
  - fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo  na   
      mikro in majhne podjetnike. 
  
Upravičenci morajo imeti  stalno bivališče in sedež dejavnosti na območju Občine Škofljica.


5. Izvajalci pomoči  pa so registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na območju 
     občine ali regije ter ostale organizacije, ki so registrirane za izvajanje ukrepov, za katere se 
     pomoč dodeljuje.

Izvajalci pomoči morajo v čim večji meri izpolnjevati naslednje kriterije:
• biti po svoji osnovni dejavnosti neposredno povezani s čim širšo bazo malega gospodarstva v občini,
• tekoče slediti gibanju in problematiki gospodarstva v občini,
• zagotoviti samostojno organizacijo oziroma izvedbo celovitega programa po principu pravične, poštene in enakovredne obravnave vseh subjektov drobnega gospodarstva v Občini Škofljica.

Za pridobitev sredstev na javnem razpisu lahko kandidirajo izvajalci, ki:
• so pravne osebe,
• delujejo po načelu javnega prava,
• so samostojne poslovno-stanovske organizacije,
• predložijo natančen program vseh aktivnosti, ki ustreza ukrepom, navedenim v občinskem pravilniku in tem razpisu.


6.UKREPI PO NAMENIH

I. Izobraževanje in usposabljanje
  - Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR

Višina sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov izvedbe  izobraževanja.  
Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega pridobivanja znanj, izobraževanja in usposabljanja, opredeljena s programom, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh.

Sredstva se dodeljujejo na naslednjih področjih: 
- tečaj računalništva in knjigovodstva,
      - znanja tujih jezikov,
      - izpolnjevanja in usklajevanja z  novostmi zakonskih predpisov,
      - strokovna usposabljanja na različnih področjih, za katera se izkazuje širši podjetniški interes,
      - izobraževanja, namenjena širitvi znanja podjetnikov – začetnikov in podjetnikov, ki želijo    
         nadgraditi svoje poslovanje,
      - sejemske dejavnosti kot oblike seznanjanja z novostmi tehnoloških dosežkov.

Upravičeni stroški so stroški predavateljev, potni stroški predavateljev, ostali tekoči stroški  organizacije in izvedbe dodatnega izobraževanja.

Na razpis se prijavijo izvajalci, ki bodo organizirali izobraževanja in usposabljanja. Izvajalec, ki bo izbran in bo z njim sklenjena tudi pogodba,  obračuna upravičencem iz Občine Škofljica  50 %  upravičenih stroškov izvedenega izobraževanja oziroma stroškov usposabljanja, za preostalih 50% stroškov za vsakega upravičenca pa izda izvajalec zahtevek na Občino Škofljica. 

Zahtevek za refundacijo 50 % stroškov izobraževanja ali usposabljanja pa lahko vložijo tudi podjetja ali samostojni podjetniki s sedežem v Občini Škofljica, ki se bodo udeležili izobraževanj ali  usposabljanj v tujini. 


II. Svetovanje in informiranje
- Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR

Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega svetovanja, opredeljenega s programom aktivnosti, ki zagotavlja pridobivanje in posredovanje pomembnih informacij, obveščanje in izvedbo reševanja podjetniške problematike za vse ciljne skupine v občini – samostojni podjetniki, mala podjetja in potencialne podjetnike. Izvajalec svetovanja  mora zagotavljati informacijsko podporo podjetniški populaciji – pridobitev različnih informacij na enem mestu v obliki različnih virov informiranja.

Svetovalne storitve, za katere se lahko dodelijo sredstva:
- informiranje in svetovanje o različnih področjih delovanja podjetja s poudarkom na razvoju patentov in inovacij,
- davčno svetovanje,
- delovno in socialno pravo,
- informiranje o potencialnih virih financiranja,
- obveščanje in priprava na javne razpise,
- svetovanje o statusnih oblikah in pogojih za začetek poslovanja – ustanovitev podjetja,
- uvajanje novih marketinških pristopov.

K vlogi za dodelitev pomoči mora upravičenec priložiti račun za izvedene svetovalne storitve ter poročilo o realizaciji projekta, za katerega je bilo izvedeno svetovanje. Občina bo sofinancirala do 50% upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek na posameznega upravičenca je 2.000,00 EUR.
Podlaga za upravičenost stroška je predložen plačan račun za izvedene svetovalne storitve ter poročilo o izvedenem projektu.


III. Promocijske aktivnosti s področja malega gospodarstva.
- Višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR

Sredstva se dodelijo za: 
a) organizacijo forumov za izmenjavo znanj med enotami malega gospodarstva,
b) najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
c) materialne stroške priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanje, idr. ter
d) izdaja publikacij, katalogov, spletišč, idr.,
e) simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih.


Občina bo sofinancirala do 50% upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice. Najvišji možni znesek za aktivnosti, navedene pod a, b, c in d alinejo znašajo  2.000,00 EUR na posameznega upravičenca, pod točko e pa največ 300,00 EUR.
    
Sredstva se dodelijo na osnovi predloženega računa o plačilu najema oziroma zakupa ter poročila o izvedenem projektu. Predložen mora biti tudi obratovalni čas sejma. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala ter potni stroški udeležencev na sejmu.


7. INTENZIVNOST POMOČI ZA VSE UKREPE

Sredstva se dodelijo upravičencem po pravilu »de minimis«. Višina »de minimis« pomoči ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Obdobje treh let se šteje do roka za vložitev prve vloge za dodelitev sredstev.
Najvišji možni znesek, ki ga lahko prejme posamezen upravičenec, znaša 2.000,00 EUR, najnižji pa 300,00 EUR, razen za ukrep Promocijske aktivnosti, za kar je pod točko e najvišji znesek 300,00 EUR, najnižji pa 100,00 EUR.
Do pomoči po tem razpisu niso upravičena nelikvidna podjetja. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.


8. SPLOŠNI POGOJ  PRIDOBITVE  SREDSTEV

Upravičenci morajo imeti  stalno bivališče in sedež dejavnosti na območju Občine Škofljica.

9. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA: 

a) prijavni obrazec; 
b) izjava o izpolnjevanju razpisnih pogojev; 
c) dokazilo o registraciji; 
d) dokazilo o številu zaposlenih; 
e) dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih; 
f) podroben opis izvedene aktivnosti;
g) dokazila o izvedbi aktivnosti;
h) izpolnjeno izjavo upravičenca, da za pomoč »de minimis« ni dobil sredstev iz državnih ali 
    mednarodnih virov, oziroma, če jih je, v kakšni višini. 


10. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG  IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer vključno do 30. MARCA 2014 (datum žiga pošte). 
K vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija  in so navedeni na obrazcu »vloga«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2014« (v oklepaju je potrebno navesti  vrsto ukrepa).

11.  ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve, bo v roku 15 dni od izteka roka za predložitev vlog.  Odpiranje ponudb ne bo javno.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Komisija tudi oceni višino sredstev za posameznega upravičenca.


12. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA TER VIŠINI DODELJENIH SREDSTEV

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ter višini dodeljenih sredstev z odločbo odločila občinska uprava Občine Škofljica, o pritožbi zoper odločbo pa župan Občine Škofljica.


13. ZAKLJUČEK AKTIVNOSTI IN ODDAJA ZAHTEVKOV

Aktivnosti za vse vrste ukrepov morajo biti zaključene najkasneje do 15. 11. 2014, zahtevke pa je potrebno oddati do 20. 11. 2014.
  
14. SKLENITEV POGODBE

Medsebojne obveznosti med Občino Škofljica in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo, po pridobitvi mnenja Ministrstva za finance.


15. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Škofljica http://www.skofljica.si  in v sprejemni pisarni občine, na Šmarski cesti 3, kjer jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek med  8. in 12. uro, ob sredah tudi med 15. in 17. uro). 


16. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu  oziroma e- pošti, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, pri Brigiti Marinšek, e-pošta: brigita.marinsek@obcina.skofljica.si, telefon: 360 16 18.


Številka: 308-01/2014 
Datum: 28. 1. 2014
      Župan
Občine Škofljica
    Ivan Jordan 
   
Priloga:
  


                       

Arhiv razpisov