JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Škofljica v letu 2014

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/2006 in naslednji), Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS, št. 26/2011),  Odloka o proračunu Občine Škofljica (Ur. list RS, št 100/2011 in 83/2012) in Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/2010 in 101/2010)  Občina Škofljica  objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev, neprofitnih  in humanitarnih organizacij in društev
v Občini Škofljica v letu 2014

1. Razpisovalec: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

2. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, humanitarne organizacije,… (v nadaljevanju: vlagatelj), ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

a) da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih;
b) da ima sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica;
c) da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;
d) da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine;
e) da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;
f) da so oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu  2013.
 
3.  Vloga mora vsebovati:
a) izjavo, da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih in dokazilo o registraciji dejavnosti;
b) izjavo, da ima sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica;
c) izjavo, da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;
d) izjavo, da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine;
e) izjavo, da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;
f) izjavo, da je oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov v letu  2013;
g) razpisno dokumentacijo, ki mora biti urejena po vrstnem redu, kot je naveden v točkah od  3a do 3g.

4. Sofinancirani bodo sledeči programi v okvirnem obsegu sredstev :                                27.900 €
a)   programi ostalih društev: 8.100 €
b)   turistični programi društev: 4.500 €
c)   kulturni programi društev: 7.700 €
d)   humanitarni programi društev: 3.800 €
e)   mladinski programi društev: 2.000 €
f)   programi veteranskih organizacij: 1.800 €

5. V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno prilagodijo tudi na javnem razpisu dodeljena sredstva navedena v 4. točki razpisa, oz. že dodeljeni zneski v sklenjenih pogodbah med Občino Škofljica in prejemniki sredstev javnega razpisa.
Na podlagi objavljenega rebalansa proračuna, občina za navedeno spremembo obvesti  prejemnike sredstev da se že odobreni znesek ustrezno zniža, za kar se sklene aneks k obstoječi pogodbi.
6. Sredstva za realizacijo izbranih programov mora izvajalec porabiti v letu 2014, ravno tako morajo biti izbrani programi izvedeni v navedenem letu.

7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Občine Škofljica), društvom, ki razpolagajo z e – pošto, pa jo bomo poslali na njihov e – naslov.    
V času trajanja razpisa, lahko dobite dodatne informacije med  8.00 in 12.00 uro na tel. številki: 01 360 16 31 ali na e – pošti: alenka.peterlin@obcina.skofljica.si;.

8. Razpis je objavljen v Glasniku, na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si.

9. Vlagatelj mora vlogo poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti ali jo dostaviti osebno v sprejemni pisarni razpisovalca, do, 7. aprila 2014 (velja datum poštnega žiga oz. datum vpisa prejete pošte), na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – PROGRAM DRUŠTVA 2014«. 
     
10. Vlagatelj mora na kuverto (leva stran zgoraj) obvezno pripisati svoj naziv in naslov.

11. Vlogo, ki ne bo prispela pravočasno in vlogo, katere ovojnica ne bo označena kot je navedeno v 9. in 10. točki tega razpisa, komisija ne bo obravnavala oz. jo bo s sklepom zavrgla in na zahtevo vrnila pošiljatelju.
        
12.  Odpiranje vlog (ne bo javno), bo v četrtek, 10. aprila 2014 ob 15.30 v sejni sobi občine   Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica .
       
13.  Razpisna komisija bo ugotavljala popolnost vlog.
V primeru nepopolno izpolnjene vloge oz. vloge s priloženo pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, vlagatelja pozvala, da vlogo dopolni v roku 3 dni. Programi vlagateljev bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev neprofitnih  in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica in meril, ki so priloga pravilnika.

14. V primeru da vlagatelj letnega programa društva nima poravnanih vseh obveznosti do Občine  Škofljica, ni upravičen do sredstev po tem razpisu

15. Izvajalci bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni po       odpiranju ponudb.

16. Z izvajalcem, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pisna pogodba.


Datum:     3. marec 2014 
Šifra:        68100 – 2 / 2014 
                                                                                  Občina Škofljica,
                                                                                   Ivan JORDAN, l.r.
                                                                                       Ž U P A N

 

 

razpisna dokumantacija

Arhiv razpisov