JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica za leto 2014

Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 98/08), Odloka o proračunu Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 100/2011 in 83/2012) in Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/2010 in 101/2010)  objavlja Občina Škofljica 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica za leto 2014

1. Razpisovalec: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

2. Pravico do sofinanciranja izvajanja športnih programov imajo sledeči kandidati: športna društva, klubi, vrtci, osnovne šole, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.
    
3. Kandidat za letnega izvajalca programa športa (v nadaljevanju: vlagatelj) mora k vlogi za sofinanciranje programov športa priložiti:
a) dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja;
b) izjavo o organizirani vadbi najmanj 36 tednov v letu;
c) izjavo o urejeni evidenci o članstvu in dokumentaciji, kot to določa Zakon o društvih,
d) izjavo, da je oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu 2013;
e) izjavo da ima zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih programov za katere kandidira in da dejavnost opravlja nepridobitno;
f) vsebine programov, ki so predstavljeni na predpisanih obrazcih; obrazci pa so izpolnjeni po priloženih navodilih in na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.
g) dokumentacija mora biti zložena po vrstnem redu navedenem v točkah od 3a do 3f.

V primeru da vlagatelj nima poravnanih vseh obveznosti do Občine Škofljica, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.

4.  Sofinancirani bodo sledeči programi v predvidenem obsegu sredstev:    43.400€
Programi: 
Predvidena sredstva
4.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
4.1.1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok 
4.1.1.2. Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci 500 €
4.1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
4.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
4.1.2.1.2. Program “Naučimo se plavati”- 1. razred devetletke 1.700 €
4.1.2.1.3. Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine 4.200 €
4.1.2.1.4. Program tekmovanj osnovnih šol na nivoju in nad nivojem občine  3.000 €
4.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 5.900 €
4.1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 
4.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 1.300 €
4.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 6.200 €
4.3. ŠPORTNA REKREACIJA 6.800 €
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 500 €
5.10. DELOVANJE DRUŠTEV IN STROKOVNIH SLUŽB 
5.10.1. Delovanje društev 7.800 €
5.10.2. Delovanje strokovnih služb 2.000 €
8. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 
8.1. Promocijske prireditve 3.500 €

5. V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno prilagodijo tudi na javnem razpisu dodeljena sredstva navedena v 4. točki razpisa, oz. že dodeljeni zneski v sklenjenih pogodbah med Občino Škofljica in prejemniki sredstev javnega razpisa.
Na podlagi objavljenega rebalansa proračuna, občina za navedeno spremembo obvesti  prejemnike sredstev da se že odobreni znesek ustrezno zniža, za kar se sklene aneks k obstoječi pogodbi.

6.  Razpis je objavljen v Glasniku, na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica in na oglasnih  panojih. 
                       
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska   cesta 3, Škofljica v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Občine Škofljica), društvom, ki razpolagajo z e – pošto, pa jo bomo poslali na njihov e – naslov.        
V času trajanja razpisa, lahko dobite dodatne informacije na tel. št. 041 726 898 (v času med 16.00 in 18.00 uro, g. Andrej Cevc).

8.  Vlagatelj mora poslati vlogo v zaprti kuverti, priporočeno po pošti ali jo dostaviti osebno v sprejemni pisarni razpisovalca do ponedeljka 7. aprila 2014 (velja datum poštnega žiga oz. datum vpisa prejete pošte), na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – PROGRAMI ŠPORTA 2014«.
Na kuverto (leva stran zgoraj) mora vlagatelj obvezno pripisati naziv in naslov.

9. Vloga, ki ne bo prispela pravočasno in vloga, katere ovojnica ne bo označena kot je navedeno v 8. točki tega razpisa, komisija ne bo obravnavala,  bo s sklepom zavržena in na zahtevo vrnjena pošiljatelju.

10.  Odpiranje vlog (ne bo javno) bo v četrtek, 10. aprila 2014 ob 14.30 v sejni sobi občine   Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
       
11.  Razpisna komisija bo ugotavljala popolnost vloge. 
V primeru nepopolno izpolnjene vloge oz. vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, pozvala vlagatelja, da mora vlogo dopolniti v roku 3 dni. Prispeli programi bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica in meril za vrednotenje in izbor programov športa.

12. Sredstva  za realizacijo izbranih programov mora izvajalec porabiti v letu 2014, ravno tako morajo biti izbrani programi izvedeni v navedenem letu.

13. Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 30. dneh od dneva odpiranja ponudb.

14.  Medsebojna razmerja, med Občino Škofljica in izbranimi  izvajalci športnih programov, bodo  urejena s pisno pogodbo.


    Datum:         3. marec 2014
    Šifra:           673 – 01 / 2014
                                                                                   Občina Škofljica                                                                                                                                                                                                                     Ivan JORDAN, l.r.
  Ž U P A N

 

razpisna dokumantacija

razpisna

Arhiv razpisov