Poziv ponudnikom omrežja

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica


JAVNO  POZIVA

Vse ponudnike telekomunikacijskih storitev

k oddaji izjave o obstoju komercialnega interesa za izgradnjo širokopasovnega omrežja ter konkretnega načrta izgradnje širokopasovnega omrežja na komercialni osnovi v naslednjih 24 mesecih.

Obrazložitev:

Gradnja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture je v javno korist. Občina Škofljica je ugotovila, da izgradnja širokopasovnega omrežja na področju celotne občine ne poteka v skladu s pričakovanji občanov ter njihovimi potrebami, zato bo skušala na območjih, kjer danes širokopasovni priključki niso omogočeni (tako imenovane bele lise) in kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja, pridobiti sredstva s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Lokalna skupnost mora za pridobitev zgoraj omenjenih sredstev izkazati, da za območje, ki je opredeljeno v operaciji, ne obstaja komercialni interes, da torej na tem območju ni pokritosti s širokopasovnimi priključki in da nihče od operaterjev nima v načrtu gradnje širokopasovnega omrežja na komercialni osnovi, s katerim bi zadovoljil potrebe in pričakovanja lokalne skupnosti in da ocena vseh stroškov na pričakovanega končnega uporabnika presega cene, ki se na trgu izoblikujejo kot tržne cene. Zato mora občina pisno preveriti in dokumentirati, da na določenem območju nobeden od operaterjev v naslednjih 24 mesecih nima v načrtu gradnjo širokopasovnega omrežja na komercialni osnovi. Obstoj nekomercialnega interesa je izkazan, če nobeden od ponudnikov ne predloži konkretnega terminskega plana.

Vse ponudnike telekomunikacijskih storitev se poziva, da v roku 30 dni od prejema tega javnega poziva oziroma od objave le tega na spletnih straneh občine, podajo izjave o obstoju komercialnega interesa za izgradnjo širokopasovnega omrežja ter konkretni načrt izgradnje v naslednjih 24 mesecih. 


Datum objave: 19. 11. 2007


Boštjan Rigler, univ.dipl.inž.grad.
         Ž U P A N 

 


Posredovati:
- znanim ponudnikom telekomunikacijskih storitev v občini
Objaviti:
- spletne strani občine

Arhiv razpisov