Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 49OB13

ekoKrediti

Predmet javnega razpisa: Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode; Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode; Sodobne naprave za pridobivanje električne energije; Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb; Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe; Nakup energijsko učinkovitih naprav; Nakup okolju prijaznih vozil; Odvajanje in čiščenje odpadnih voda; Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva; Učinkovita raba vodnih virov; Oskrba s pitno vodo.

Upravičenci: do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 %

Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina sofinanciranja: kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 evrov, oziroma največ 40.000 evrov kot določa 3. D točka poziva.

Višina nepovratnih sredstev: skupna višina sredstev za kreditiranje naložb znaša 8 mio EUR.

Rok za oddajo: Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 30. 4. 2014.

 

Več o razpisu najdete tukaj!

Arhiv razpisov