Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

ekoKrediti

 Predmet javnega razpisa so investicije na področjih:

A.   Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

B.   Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);

C.   Gospodarjenje z odpadki;

D.   Varstvo voda in učinkovita raba vode;

E.   Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo;

F.    Začetne naložbe v okoljske tehnologije;

Upravičenci: do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zasebniki).

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 %

Odplačilna doba: odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe in ne more presegati 15 let.

Višina nepovratnih sredstev: skupna višina sredstev za kreditiranje naložb znaša 24 mio EUR.

 

Več o razpisu najdete tukaj!

Arhiv razpisov