Javni razpis za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Javni razpis za ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 – javni razpis za leto 2007

Razpisovalec:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za oddajo prijave:
Rok za oddajo vlog je od 17. decembra 2007 od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog.
Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« iz PRP 2007–2013.
Predmet sofinanciranja so naložbe, ki zadevajo: predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. marca 1957, razen proizvodov iz rib ter proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode (v nadaljevanju: kmetijski proizvodi).
Naložbe v predelavo in trženje proizvodov, ki niso na seznamu »kmetijskih proizvodov«, objavljenem na spletni strani v sklopu tega javnega razpisa, se ne sofinancirajo v okviru tega ukrepa.
Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen na spletnih straneh: www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si.
Upravičeni stroški so:
– nakup nepremičnin;
– izgradnja ali obnova nepremičnin;
– nakup novih strojev in tehnološke opreme.
Zgornja višina upravičenih stroškov je določena v poglavju VI/1 do VI/4 razpisne dokumentacije.
– splošni stroški:
a) izdatki arhitektom in inženirjem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo v obsegu 8% vseh upravičenih stroškov;
b) študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu 4% vseh upravičenih stroškov.
Pogoji in način prijave:
Pogoji za sodelovanje:
1. Vlagatelji na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov so:
– mikropodjetja, majhna, srednje velika podjetja in velika podjetja z manj kot 750 zaposlenimi ali prihodkom do 200 milijonov EUR. Podjetja morajo biti registrirana za živilskopredelovalno dejavnost,
– člani kmetijskega gospodinjstva v okviru dopolnilnih dejavnosti, ki so vpisane v evidenci dopolnilnih dejavnosti,
– planine v zasebni lasti za namen predelave mleka, ki so za to dejavnost registrirane,
– kmetije – za namen pridelave vina oziroma oljčnega olja.
Razpisni dokumentaciji je priložen »register upravičenih dejavnosti«. Vlagatelji, ki kandidirajo za prejem sredstev, morajo biti registrirani najmanj za eno od naštetih dejavnosti, na katero se mora glasiti tudi vloga za sofinanciranje projekta in izvedba naložbe. Zaradi različnih registrov sta ločena seznama dejavnosti za gospodarske družbe, samostojne podjetnike ter zadruge in za dopolnilne dejavnost na kmetiji.
2. Člani kmetijskega gospodinjstva so člani kmečke družine, ki živijo na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma naslovu kmetijskega gospodarstva, in sicer: nosilec kmetijske dejavnosti, njegovi potomci ali njegovi posvojenci in njihovi zakonci oziroma izven zakonski partnerji, njegovi vnuki oziroma potomci njegovih posvojencev in njihovi zakonci oziroma izvenzakonski partnerji, njegov zakonec ali zunajzakonski partner, njegovi brati in sestre ter njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji in njihovi potomci, njegovi starši, njegovi stari starši in posvojitelj.
3. Vlagatelji morajo izpolnjevati pogoje o registraciji v skladu z veljavno zakonodajo in ob oddaji vloge imeti eno izmed naslednjih organizacijskih oblik:
1. gospodarska družba,
2. zadruga,
3. samostojni podjetnik posameznik,
4. kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
5. agrarna in pašna skupnost na podlagi pogodbe,
6. kmetija, ki se ukvarja s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk.
4. Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje naložb le na tistih sektorjih predelave znotraj kategorije živilskopredelovalne dejavnosti, za katere so ob oddaji vloge registrirani:
– samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe in zadruge: v sodnem registru dejavnosti ali poslovnem registru dejavnosti pri AJPES;
– dopolnilne dejavnosti: v registru dopolnilnih dejavnosti na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP);
– planine: v registru Veterinarske uprave RS;
– kmetije, ki so vlagatelji kot pridelovalci grozdja in vina: v registru kmetijskih gospodarstev na MKGP in registru pridelovalcev grozdja in vina na MKGP;
– kmetije, ki so vlagatelji kot pridelovalci oljk: v registru kmetijskih gospodarstev na MKGP.
5. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji, naložba pa izvedena na območju Republike Slovenije.
Način prijave:
Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od 17. decembra 2007, od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen javni razpis. Kolikor bo vloga na pošti oddana pred 8. uro dne 17. decembra 2007, velja kot datum in čas vložitve vloge 17. decembra 2007 ob 8. uri. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene:
a) v primeru vlog, kjer je priznana vrednost naložbe do vključno 80.000 EUR z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Dodajanje vrednosti – enostavna naložba« ali
b) v primeru vlog, kjer je priznana vrednost naložbe nad 80.000 EUR z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Dodajanje vrednosti – zahtevna naložba«.
Na ovojnici vloge mora biti razviden tudi datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, naziv in naslov vlagatelja ter davčna številka. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte v originalnih ovojnicah.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v ustreznih mapah ter priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja.
Vrednost razpisa:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov prispelih na javni razpis za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom « znaša 7.979.059,00 EUR, od tega so namenjena:
– sredstva v višini do 6.000.000,00 EUR za zahtevne naložbe in
– sredstva v višini do 1.979.059,00 EUR za enostavne naložbe.
– namenska sredstva EKSRP (EU): 5.984.294,00 EUR;
– sredstva iz proračuna RS: 1.994.765,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
– 9200 PRP 2007–2013 – EU največ v višini 75% in
– 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba MKGP največ v višini 25%.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Kontaktni naslov:
Dodatne informacije:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Tel: 01/580-77-92,
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
Vir in datum objave:
Uradni list RS, Št. 112, Datum: 7.12.2007, Ob-33158/07

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.

Razpis ni objavljen v celoti!

Arhiv razpisov