RAZPIS ZA UREDNIKA občinskega glasila Glasnik

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006 – UPB 1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 - odl. US,  87 /11 – ZavMS in 47/12) in 4. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 57/2009, 36/2013) objavlja

 

RAZPIS

ZA  UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA GLASNIK

 

1. Za urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih izpolnjuje še naslednje

    pogoje:

-          je poslovno sposoben,

-          mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica dejavnosti ali javnega nastopanja,

-          biti mora občan Občine Škofljica,

-          dobro poznati občino, življenje in delo v njej,

-          ima najmanj 3  leta delovnih izkušenj s področja novinarstva oziroma medijev,

-          ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe.

 

2. Od  kandidatov za urednika občinskega glasila pričakujemo, da:

-          je komunikativna osebnost,

-          je ustvarjalna osebnost in ima organizacijske sposobnosti,

-          ima smisel za kolektivno delo,

-          je pri svojem delu objektiven,

-          je pripravljen za sodelovanje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo,

-          celovito pozna zakonodajo v zvezi z izdajanjem javnih glasil in mediji,

-          upošteva programsko zasnovo občinskega glasila.

 

3. Prijava kandidatov naj vsebuje naslednje podatke:

-          življenjepis,

-          stopnja strokovne usposobljenosti in poklic, ki ga opravlja,

-          vizija in načrt dela z občinskim glasilom,

-          delovne izkušnje na področju medijev.

 

Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina Škofljica,  Šmarska cesta 3, Škofljica, s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA« najkasneje do 31. 12. 2014.

V postopek izbire urednika se bodo uvrstile prijave, ki bodo prispele pravočasno in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

Urednika občinskega glasila Glasnik imenuje občinski svet.

 

Datum: 20. 11. 2014

Številka: 61301-10/2014 

 

Komisija za mandatna vprašanja

volitve in imenovanja 

Arhiv razpisov