POZIV DRUŠTVOM, NEPROFITNIM IN HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM, DA VLOŽIJO VLOGO ZA ENKRATNO SOFINANCIRANJE PROGRAMA V LETU 2016

 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 26 / 2011; Glasnik, Uradne objave, letnik XX, št. 1. april 2011) 

Občina Škofljica 

poziva društva, neprofitne in humanitarne organizacije,

da vložijo vlogo za enkratno sofinanciranje programa v letu 20161. Upravičenci do javnih sredstev na podlagi tega poziva, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

a) da so registrirani po zakonu o društvih,
b) da delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica,
c) da ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica,
d) da so v društvo praviloma vključeni vsaj trije občani Občine Škofljica.

2. Upravičenci do javnih sredstev, lahko vlogo vložijo v tekočem poslovnem letu do 30. 11..

Vloga je objavljena na spletni strani Občine Škofljica, na željo vlagatelja pa jo pošljemo tudi po e – pošti.

3. Prispele vloge bo obravnavala komisija štirikrat letno (vsake tri mesece). Upravičenci do sredstev bodo o sklepu komisije obveščeni najkasneje 15 dni po obravnavanju vloge.                                                                                                     Ivan Jordan, l. r.
                                                                                                           župan

Datum:       7. januar 2016    

Šifra:      03204 – 1 / 2016      
        

 

Vloga 

 

Arhiv razpisov