JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Škofljica v letu 2015

 

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06 in naslednji), Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS, št. 26/11), Odloka o proračunu Občine Škofljica (Ur. list RS, št 100/11 in 83/12) in Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/10 in 101/10) Občina Škofljica objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Škofljica v letu 2015

 

1.      Razpisovalec: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

 

2. Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, humanitarne organizacije,… (v nadaljevanju: vlagatelj), ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 

a)

 da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih;

b)

da ima sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica;

c)

da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;

d)

da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine;

e)

da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;

f)

da so oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu  2014.

 

3.      Vloga mora vsebovati:

a)     izjavo, da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih in dokazilo o registraciji dejavnosti;

b)     izjavo, da ima sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica;

c)     izjavo, da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;

d)     izjavo, da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine;

e)     izjavo, da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;

f)      izjavo, da je oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov v letu  2014;

g)     razpisno dokumentacijo, ki mora biti urejena po vrstnem redu, kot je naveden v točkah od  3a do 3g.

 

4.       Sofinancirani bodo sledeči programi v okvirnem obsegu sredstev :                               27.900 €

a)

  programi ostalih društev (PP 18016):

4.100 €

b)

  turistični programi društev (PP 14012):

5.000 €

c)

  kulturni programi društev (PP 18042):

7.700 €

d)

  humanitarni programi društev (PP 20013):

5.800 €

e)

  mladinski programi društev (PP 18029):

2.500 €

f)

  programi veteranskih organizacij (PP 18015):

 

2.800 €

5.    V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno prilagodijo tudi na javnem razpisu dodeljena sredstva navedena v 4. točki razpisa, oz. že dodeljeni zneski v sklenjenih pogodbah med Občino Škofljica in prejemniki sredstev javnega razpisa.

Na podlagi objavljenega rebalansa proračuna, občina za navedeno spremembo obvesti  prejemnike sredstev da se že odobreni znesek ustrezno zniža, za kar se sklene aneks k obstoječi pogodbi.

6.    Sredstva za realizacijo izbranih programov mora izvajalec porabiti v letu 2014, ravno tako morajo biti izbrani programi izvedeni in zaključeni v navedenem letu.

 

7.    Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Občine Škofljica), društvom, ki razpolagajo z e – pošto, pa jo bomo poslali na njihov e – naslov.

V času trajanja razpisa, lahko dobite dodatne informacije v času uradnih ur na tel. številki:

 01 360 16 31 ali na e – pošti: mateja.potokar@obcina.skofljica.si.

 8.    Razpis je objavljen v občinskem glasilu Glasnik, na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si.

 9.  Vlagatelj mora vlogo poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti ali jo dostaviti osebno v sprejemni pisarni razpisovalca do ponedeljka, 6. aprila 2015 (velja datum poštnega žiga oz. datum vpisa prejete pošte), na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – PROGRAM DRUŠTVA 2015«.

10.   Vlagatelj mora na kuverto (leva stran zgoraj) obvezno pripisati svoj naziv in naslov.

 

  11. Vlogo, ki ne bo prispela pravočasno in vlogo, katere ovojnica ne bo označena kot je navedeno v 9. in 10. točki tega razpisa, komisija ne bo obravnavala oz. jo bo s sklepom zavrgla in na zahtevo vrnila pošiljatelju.

         

12.  Odpiranje vlog (ne bo javno), bo predvidoma v petek, 10. aprila 2015, ob 8. uri v sejni sobi občine   Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica .

 

13.  Razpisna komisija bo ugotavljala popolnost vlog.

V primeru nepopolno izpolnjene vloge oz. vloge s priloženo pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, vlagatelja pozvala, da vlogo dopolni v roku 3 dni. Programi vlagateljev bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev neprofitnih  in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica in meril, ki so priloga pravilnika.

 

14. V primeru da vlagatelj letnega programa društva nima poravnanih vseh obveznosti do Občine  Škofljica, ni upravičen do sredstev po tem razpisu

15. Izvajalci bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni po       odpiranju ponudb.

 

16.  Z izvajalcem, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pisna pogodba.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

        dokumentacija (pripravljen obrazec za izpolnjevanje)
 dokumentacija  (obrazci v doc. obliki)

 


Obrazec 3 - programi društva  (obrazec izpolnite za vsak prijavljen program posebej)

Navodila 
Prireditve po programih 

 PRAVILNIK o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica

 

Datum:     4. marec 2015  

Šifra:        68100 – 1 / 2015  

Občina Škofljica:

Ivan JORDAN, l. r.

Ž U P A N   

Arhiv razpisov