Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Škofljica v letu 2016

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06 in naslednji), Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica (Ur. list RS, št. 26/11), Odloka o proračunu Občine Škofljica (Ur. list RS, št 1/15 in 80/15) in Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/10 in 101/10) Občina Škofljica objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Škofljica v letu 2016
 

1.      Razpisovalec: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica

 

2.    Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, humanitarne organizacije … (v nadaljevanju: vlagatelj), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

a)

da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih;

b)

da ima sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica;

c)

da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;

d)

da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine;

e)

da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven v primeru gostovanja;

f)

da so oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v letu 2015.

 

3.     Vloga mora vsebovati:

a)     izjavo, da je vlagatelj registriran po Zakonu o društvih in dokazilo o registraciji dejavnosti;

b)     izjavo, da ima sedež društva oz. sedež enote v Občini Škofljica;

c)     izjavo, da ima urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja;

d)     izjavo, da ima urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine;

e)     izjavo, da program izvaja v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja;

f)      izjavo, da je oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov v letu 2015 

g)     razpisno dokumentacijo, ki mora biti urejena po vrstnem redu, kot je naveden v točkah od 3a do 3g.

 

4.    Sofinancirani bodo naslednji programi v okvirnem obsegu sredstev: 27.900 €

a)

 programi ostalih društev (PP 18016):

4.100 €

b)

 turistični programi društev (PP 14012):

5.000 €

c)

 kulturni programi društev (PP 18042):

7.700 €

d)

 humanitarni programi društev (PP 20013):

5.800 €

e)

 mladinski programi društev (PP 18029):

2.500 €

f)

 programi veteranskih organizacij (PP 18015):

 

2.800 €

5.    V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno prilagodijo tudi na javnem razpisu dodeljena sredstva navedena v 4. točki razpisa oz. že dodeljeni zneski v sklenjenih pogodbah med Občino Škofljica in prejemniki sredstev javnega razpisa.

Na podlagi objavljenega rebalansa proračuna, občina za navedeno spremembo obvesti prejemnike sredstev, da se že odobreni znesek ustrezno zniža, za kar se sklene aneks k obstoječi pogodbi.

6.    Sredstva za realizacijo izbranih programov mora izvajalec porabiti v letu 2016, ravno tako morajo biti izbrani programi izvedeni in zaključeni v navedenem letu.

 7.    Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Občine Škofljica), društvom, ki razpolagajo z e-pošto, pa jo bomo poslali na njihov e-naslov.

V času trajanja razpisa lahko dobite dodatne informacije v času uradnih ur na tel. številki:

 01 360 16 31 ali na e-pošti: mateja.potokar@obcina.skofljica.si.

 8.    Razpis je objavljen v občinskem glasilu Glasnik, na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si.

 9.    Vlagatelj mora vlogo poslati v zaprti kuverti, priporočeno po pošti ali jo dostaviti osebno v sprejemni pisarni razpisovalca do ponedeljka, 14. marca 2016 (velja datum poštnega žiga oz. datum vpisa prejete pošte), na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – PROGRAM DRUŠTVA 2016«.

    10.   Vlagatelj mora na kuverto (leva stran zgoraj) obvezno pripisati svoj naziv in naslov.

 

   11.  Vlogo, ki ne bo prispela pravočasno in vlogo, katere ovojnica ne bo označena, kot je navedeno v 9. in 10. točki tega razpisa, komisija ne bo obravnavala oz. jo bo s sklepom zavrgla in na zahtevo vrnila pošiljatelju.

 

12.  Odpiranje vlog (ne bo javno) bo predvidoma v četrtek, 17. marca 2016, ob 8. uri v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.

 

13.  Razpisna komisija bo ugotavljala popolnost vlog.

V primeru nepopolno izpolnjene vloge oz. vloge s priloženo pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pozvala, da vlogo dopolni v roku 3 dni. Programi vlagateljev bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica in meril, ki so priloga pravilnika.

 

14.  V primeru, da vlagatelj letnega programa društva nima poravnanih vseh obveznosti do Občine Škofljica, ni upravičen do sredstev po tem razpisu

 

15.  Izvajalci bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

 

16.  Z izvajalcem, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pisna pogodba.

 

 

Datum: 5. februar 2016

Šifra: 68100 – 1 / 2016                                                                              Občina Škofljica:

Ivan JORDAN, l. r.

Ž U P A N 

 

 Javni razpis

Razpisna dokumentacija    (priloženo je v rar. datoteki, zato je potreben program; gradivo je potrebno predhodno shraniti na računalnik)

Razpisna dokumentacija v doc ( za izpolnjevanje)
Posamezni programi v doc 

 

Navodila 

 

 

Arhiv razpisov